II. ÚS 454/17
II.ÚS 454/17 ze dne 23. 5. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků v senátu složeném z předsedy Jiřího Zemánka (soudce zpravodaj) a soudců Ludvíka Davida a Vojtěcha Šimíčka o ústavní stížnosti stěžovatele J. K., t. č. adresa Vazební věznice Ostrava, P. O. BOX 28, 701 28 Ostrava 1, zastoupeného Mgr. Radanem Janošem, advokátem, se sídlem 28. října 3346/91, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava, v exekuční věci vedené soudním exekutorem JUDr. Milanem Usnulem, Exekutorský úřad Praha 9, pod sp. zn. 098 EX 00696/03, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Navrhovatel podáním ze dne 9. února 2017, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 13. února 2017, se obrátil na Ústavní soud se žádostí o vyřešení v záhlaví uvedené exekuční věci. Podání nesplňovalo náležitosti požadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), kdy stěžovatel zejména nebyl právně zastoupen. Po odstranění vady nedostatku povinného zastoupení vzal stěžovatel prostřednictvím právního zástupce podáním ze dne 10. května 2017, doručeným Ústavnímu soudu téhož dne, svoji ústavní stížnost zpět.
Podle § 77 zákona o Ústavním soudu může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. Stěžovatel této možnosti využil, a proto Ústavní soud rozhodl o zastavení řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 23. května 2017

Jiří Zemánek, v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.