II. ÚS 448/12
II.ÚS 448/12 ze dne 12. 6. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Stanislavem Balíkem ve věci ústavní stížnosti J. Z., J. Z., ml., H. Z., proti rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem pob. Liberec, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Dne 7. února 2012 obdržel Ústavní soud podání, jímž navrhovatelé napadli blíže nespecifikované rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka Liberec.
Po zjištění, že návrh nesplňuje formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), zejména pak, že stěžovatelé nebyli zastoupeni advokátem ve smyslu § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu, byli stěžovatelé dopisem ze dne 15. 3. 2012 vyzváni k odstranění vad návrhu ve lhůtě 30 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut. Dále obsahovala také informaci o možnosti přidělení advokáta určeného Českou advokátní komorou.

Na tuto výzvu bylo reagováno ve lhůtě J. Z., a to žádostí o přidělení advokáta. Ústavním soudem bylo stěžovateli v přípise ze dne 18. 4. 2012 opakovaně sděleno, že zákon o Ústavním soudu neumožňuje ustanovení advokáta z úřední moci, ani obstarání jiných úkonů, které by vedly k přidělení advokáta Českou advokátní komorou. Lhůta pro odstranění vad byla stěžovateli prodloužena o dalších 30 dnů ode dne doručení přípisu Ústavního soudu.

Vzhledem k tomu, že lhůta k odstranění vad návrhu marně uplynula, aniž by byly vytýkané vady návrhu přes řádné poučení odstraněny, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti tomuto usnesení není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 12. června 2012

Stanislav Balík, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.