II. ÚS 442/05
II.ÚS 442/05 ze dne 1. 12. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké o ústavní stížnosti I. G. A., zastoupeného Mgr. Jaroslavem Erhardem, advokátem se sídlem Plzeň, Pražská 43, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. 5. 2005, sp. zn. 10 To 63/2005, t a k t o :Řízení se z a s t a v u j e .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 1. 8. 2005, napadl stěžovatel s odkazem na porušení svého ústavního práva na zákonného soudce v záhlaví uvedené usnesení, jímž Vrchní soud v Praze mimo jiné rozhodl podle ustanovení § 30 odst. 1 trestního řádu o vyloučení předsedy senátu Krajského soudu v Plzni Mgr. Tomáše Boučka a přísedících M. P. a J. Š. z provádění úkonů trestního řízení ve věci Krajského soudu v Plzni, vedené pod sp. zn. 5 T 5/2004.

Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 16. 11. 2005, vzal stěžovatel svou ústavní stížnost v celém rozsahu zpět.

Dle ustanovení § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel vzal v průběhu řízení svou ústavní stížnost zpět, Ústavní soud postupoval podle shora uvedeného ustanovení a řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 1. prosince 2005J i ř í N y k o d ý m, v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.