II. ÚS 429/05
II.ÚS 429/05 ze dne 22. 2. 2006


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


ČESKÁ REPUBLIKA USNESENÍ Ústavního soudu

Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké ve věci ústavní stížnosti stěžovatele L. B. a J. M., obou zastoupených Mgr. et Mgr. Václavem Sládkem, advokátem, se sídlem v Praze, Janáčkovo nábřeží 51/39, o spojení věcí vedených u Ústavního soudu pod sp. zn. II. ÚS 429/05 a II. ÚS 430/05, takto:

I. Ústavní stížnost stěžovatele L. B., zastoupeného Mgr. et Mgr. Václavem Sládkem, advokátem, se sídlem v Praze, Janáčkovo nábřeží 51/39, vedená pod sp. zn. II. ÚS 429/05, směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. května 2005, č. j. 23 Co 126/2005-294, ve spojení s usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 13. září 2004, č. j. 12 C 184/99-206, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 3. února 2005, č. j. 12 184/99-289, spojená s návrhem na zrušení § 17 občanského soudního řádu, a ústavní stížnost J. M., zastoupeného týmž advokátem, vedená pod sp. zn. II. ÚS 430/05, směřující proti témuž usnesení, se spojují.

II. Ústavní stížnosti dosud vedené pod sp. zn. II. ÚS 429/05 a II. ÚS 430/05 budou nadále vedeny pod sp. zn. II. ÚS 429/05.


Odůvodnění:

Ústavní soud obdržel dne 26. července 2005 v záhlaví uvedené ústavní stížnosti. Obě stížnosti stěžovatelů zastoupených stejným advokátem jsou obsahově shodné a týkají se totožných rozhodnutí. Ústavní soud shora uvedené skutečnosti ověřil z uvedených spisů. Dle ustanovení § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), ve spojení s ustanovením § 112 odst. 1 občanského soudního řádu, může Ústavní soud spojit ke společnému projednání věci, které u něho byly zahájeny a skutkově spolu souvisejí, nebo se týkají týchž účastníků. V případě uvedených ústavní stížností se jedná o věci, které směřují proti totožným usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 a Městského soudu v Praze a ústavní stížnosti obsahují shodné námitky. Ústavní soud proto z důvodu hospodárnosti a efektivity řízení dle uvedených zákonných ustanovení tyto věci spojil ke společnému řízení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. října 2005

Jiří Nykodým, v. r.

předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.