II. ÚS 428/05
II.ÚS 428/05 ze dne 6. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu J. B., proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 1. 2005. č.j. 4 To 241/2004 ,

takto:

Ústavní stížnost se o d m í t á .

Odůvodnění

Stěžovatel se, s odvoláním na porušení čl. 95 Ústavy ČR a nespravedlivost soudního procesu, domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku, kterým byl v rozporu s § 3 a 4 tr. zák., v důsledku libovůle soudu na základě vykonstruovaného verdiktu, odsouzen za trestný čin, jehož se nedopustil.

Vzhledem k tomu, že se jednalo o podání, které nesplňovalo náležitosti zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byla stěžovateli dne 29.8.2005 zaslána výzva k odstranění vad návrhu, ve které byl velmi podrobně poučen o náležitostech návrhu na zahájení řízení před Ústavním soudem, přičemž byla zdůrazněna povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu.

Pro odstranění vad podání byla stěžovateli poskytnuta lhůta 20 dnů ode dne jejího doručení a stěžovatel byl výslovně upozorněn, že pokud vady návrhu ve lhůtě neodstraní, Ústavní soud jej odmítne.

Stěžovatel, na výzvu Ústavního soudu, kterou obdržel dne 7. 9. 2005, reagoval přípisem ze dne 26. 9. 2005, v němž sdělil, že věc konzultoval se svým advokátem, který mu objasnil, že ústavní stížnost je předčasná, neboť může být podána až po rozhodnutí o dovolání, které bylo podáno prostřednictvím soudu prvého stupně. (Stěžovateli nebylo známo, jaké kroky jeho advokát učinil proti rozhodnutí odvolacího soudu). Stěžovatel žádá potvrzení pravdivosti stanoviska jeho advokáta a postoupení materiálů, které zaslal Ústavnímu soudu, dovolacímu soudu, neboť má obavy, zda služebním postupem budou postoupeny všechny důkazy o jeho nevině.

Přípis stěžovatele nelze posoudit jako zpětvzetí návrhu, byť tomu jeho obsah nasvědčuje, neboť tak stěžovatel výslovně neučinil. Ve smyslu zákona o Ústavním soudu se tedy jedná o případ, kdy navrhovatel i přes poskytnuté poučení vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil. Ústavní soud dodává, že mu jako soudnímu orgánu ochrany ústavnosti přísluší vykonávat jen pravomoci stanovené Ústavou ČR, mezi něž nepřísluší hodnotit správnost postupu stěžovatelem zvoleného advokáta, nemůže ani poskytovat navrhovatelům právní rady, event. zajišťovat doručovaní písemností obecným soudům.

Za situace, kdy navrhovatel i přes poučení vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo než návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 6. října 2005

Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.