II. ÚS 406/05
II.ÚS 406/05 ze dne 20. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele J. V., o ústavní stížnosti ze dne 12. 7. 2005, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností ze dne 12. 7. 2005, doručenou dne 15. 7. 2005, se navrhovatel obrátil na Ústavní soud ve věci své žaloby na ochranu osobnosti proti O. Č.i a J. K., vedené zjevně u Krajského soudu v Liberci. V rubrice "předmět stížnosti" se domáhá vydání usnesení Ústavního soudu, jímž by bylo vysloveno, že v případě stěžovatele došlo k porušení práva na spravedlivý a přiměřeně dlouhý proces. Takový výrok má napomoci ke zlepšení vážnosti stěžovatele v rodině a pomůže v obraně proti ponižování, zastrašování a vynucování. Stěžovatel též očekává náhradu alespoň části výdajů spojených procesem.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") (navrhovatel především nebyl zastoupen advokátem ve smyslu ustanovení § 30 cit. zák.), byl navrhovatel přípisem, doručeným oproti podpisu dne 29. 8. 2005, vyzván k odstranění vad podání v 20denní lhůtě. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, a upozornění, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut. Navrhovatel byl též informován, že má v případě potíží s právním zastoupením možnost obrátit se na Českou advokátní komoru.

Navrhovatel ovšem vady návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranil, přestože byl upozorněn na případné následky a přestože byl informován o možnostech, jak si zajistit právní zastoupení.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. o Ústavním soudu odmítnout, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené. Vyhovět nemohl ani požadavku na náhradu nákladů, neboť pro to neshledal podmínky, stanovené v ustanovení § 62 odst. 4 ani v § 83 odst. 1 zákona o Ústavním soudu.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 20. října 2005

Stanislav Balík, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.