II. ÚS 3969/16
II.ÚS 3969/16 ze dne 23. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti stěžovatelky JUDr. Jany Hubené, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 15. 7. 2016, č. j. 6 Af 77/2015-40, a proti usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 14. 9. 2016, č. j. 1 Afs 221/2016-20, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 2. 12. 2016 byla Ústavnímu soudu doručena ústavní stížnost brojící proti shora nadepsaným usnesením.
Podaná ústavní stížnost však nesplňovala všechny podmínky řízení podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s ustanovením § 30 a § 31 citovaného zákona totiž musí být účastník v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem (včetně sepsání samotné ústavní stížnosti), a to na základě plné moci, v níž je výslovně uvedeno, že je udělena pro zastupování před Ústavním soudem.

Ústavní soud stěžovatelce přípisem ze dne 24. 1. 2017 sdělil, že sice platí, že podle stanoviska pléna Ústavního soudu ze dne 8. října 2015 (sp. zn. Pl. ÚS-st. 42/15) "je-li účastníkem nebo vedlejším účastníkem řízení před Ústavním soudem advokát, nemusí být podle ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu zastoupen jiným advokátem", Ústavní soud však v nyní projednávané věci zjistil, že podle aktuálního seznamu advokátů vedeného Českou advokátní komorou stěžovatelka byla z tohoto seznamu vyškrtnuta. Proto se na ni plně vztahuje povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupena advokátem.

K odstranění této vady ústavní stížnosti byla stěžovatelka vyzvána přípisem, jí doručeným dne 6. 2. 2017 (§ 49 odst. 4 občanského soudního řádu ve spojení s § 63 zákona o Ústavním soudu). V něm byla též upozorněna, že neodstraní-li vytýkanou vadu ve lhůtě do 30 dnů, bude návrh odmítnut.

Ústavní soud konstatuje, že navrhovatelka vadu svého návrhu k dnešnímu dni neodstranila, přičemž lhůta k odstranění vytknuté vady marně uplynula již dne 8. 3. 2017.

Ústavnímu soudu proto nezbylo než postupovat podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu a na jeho základě soudcem zpravodajem (mimo ústní jednání) návrh odmítnout z důvodu neodstranění vady návrhu v určené lhůtě.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. března 2017

Jaroslav Fenyk v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.