II. ÚS 3954/16
II.ÚS 3954/16 ze dne 14. 3. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Zemánkem o ústavní stížnosti stěžovatele: A. O. U., doručené Ústavnímu soudu dne 30. listopadu 2016, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Ústavní stížností doručenou Ústavnímu soudu dne 30. 11. 2016 stěžovatel brojil proti blíže neoznačenému rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 2, vydanému v řízení vedeném u tohoto soudu pod sp. zn. 6 T 237/2015.
2. Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatel byl přípisem ze dne 14. prosince 2016 vyzván k odstranění jejích vad ve lhůtě do 30 dnů od doručení výzvy. Zejména byl poučen o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem i o postupu, jak si může advokáta opatřit. Současně byl upozorněn na následky spojené s neodstraněním vytčených vad.

3. Výzva Ústavního soudu byla stěžovateli doručena fikcí dne 4. 2. 2017 (viz ustanovení § 49 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu). Stěžovatel však vytčené vady podání ve stanovené lhůtě ani po jejím uplynutí neodstranil.

4. Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout s tím, že v určené lhůtě nebyly odstraněny její vady.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 14. března 2017

Jiří Zemánek, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.