II. ÚS 3842/12
II.ÚS 3842/12 ze dne 18. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Stanislavem Balíkem ve věci návrhu P. Č., bez zastoupení, na zrušení blíže nespecifikovaného usnesení Nejvyššího správního soudu ve věci vedené pod sp. zn. 3 Aps 6/2012 takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Podaným návrhem se navrhovatel domáhá zrušení blíže nekonkretizovaného rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Třebaže však byl dosud navrhovatel opakovaně a podrobně Ústavním soudem poučován o formálních požadavcích kladených na ústavní stížnost zákonem o Ústavním soudu (viz např. ve věci vedené u Ústavního soudu pod spisovou značkou IV. ÚS 1640/12), je zcela zjevné, že ani nyní podaný návrh tyto náležitosti nesplňuje, jelikož v prvé řadě nebyl materiálně ani formálně naplněn požadavek obligatorního zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem v souladu s § 30 a 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn. Vyzývat stěžovatele k odstranění vad návrhu by bylo z důvodů stěžovateli z předchozích řízení známých neefektivní a formalistické, a to navzdory jeho nynějšímu tvrzení, jinak nijak nepodloženému, že dne 21. září podal žádost o ustanovení právního zástupce z řad advokátů České advokátní komoře, o jejímž výsledku prý nebylo dosud rozhodnuto.

Jak sám navrhovatel uvádí ve svém podání, lhůta k podání ústavní stížnosti se odvíjí od data 9. srpna 2012. Stěžovatel však v takovém případě mohl podat žádost o ustanovení advokáta pro účely řízení před Ústavním soudem daleko dříve než v den, který sám ve svém návrhu označil. Stěžovatel přitom ani neuvedl, jaké důvody zvláštního zřetele hodné mu brání v tom, aby dostál požadavku obligatorního zastoupení advokátem.
Za takových okolností tudíž Ústavní soud přikročil k odmítnutí ústavní stížnosti za přiměřené aplikace ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 18. října2012

Stanislav Balík, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.