II. ÚS 383/05
II.ÚS 383/05 ze dne 5. 3. 2007


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o ústavní stížnosti J. a A. Ch., oba zastoupeni JUDr. Richardem Malečkem, advokátem Advokátní kanceláře v Praze, Pakoměřická 5, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 5. 4. 2005 č.j. 16 Co 51/2005 -136 ve spojení s rozsudkem Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 11. 11. 2004 č.j. 25 C 291/2004-112,

takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění
Stěžovatelé se, s odvoláním na porušení čl. 11 Listiny základních práv a svobod, domáhají zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, kterými bylo určeno, že nejsou vlastníky v žalobě specifikovaných pozemků v katastru nemovitostí v katastrálním území Velká Chuchle, vedeném Katastrálním úřadem Praha-město (resp. bylo vyhověno návrhu Náboženské obce Církve československé husitské v Praze 5 - Zbraslav na určení vlastnictví k předmětným nemovitostem).

Vzhledem k tomu, že současně s ústavní stížnosti bylo podáno Nejvyššímu soudu i dovolání, Ústavní soud usnesením ze dne 18. 8. 2005, č.j. II.ÚS 383/05, řízení přerušil.

Dne 19. 2. 2007 byl Ústavnímu soudu zaslán rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 11. 12. 2006, č.j. 22 Cdo 2550/2006-198, kterým byla rozhodnutí Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 11. 11. 2004, č.j. 25 C 291/2004-112 a Městského soudu v Praze ze dne 5. 4. 2005, č.j. 16 Co 51/2005 -136, v rozsahu napadeném ústavní stížností a dovoláním zrušena a věc byla vrácena soudu prvého stupně k dalšímu řízení.

S ohledem na uvedené skutečnosti v současné době není ústavní stížnost přípustná, neboť v předmětné věci dosud nebylo pravomocně rozhodnuto a dále bude vedeno řízení před obecnými soudy (§ 72 odst.3 a §75 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů). Stěžovatelům zůstává zachována možnost v dalším řízení realizovat veškerá svá práva zakotvená v příslušných právních normách a případně i možnost podat ústavní stížnost proti konečnému rozhodnutí ve věci, pokud by podle jejich názoru takové rozhodnutí porušilo základní ústavně zaručená práva.

Vzhledem k výše uvedenému Ústavnímu soudu nezbylo než ústavní stížnost mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 e) zákona o Ústavním soudu, jako návrh nepřípustný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. března 2007

Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.