II. ÚS 3805/16
II.ÚS 3805/16 ze dne 21. 9. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jaroslavem Fenykem o ústavní stížnosti advokáta JUDr. Michala Račoka, proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 9. 2016, č. j. 12 Cmo 3/2016-561, a proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 9. 2016, č. j. 5 Cmo 170/2011-555, takto:
V záhlaví a v prvním a druhém odstavci odůvodnění usnesení Ústavního soudu ze dne 30. 8. 2017, sp. zn. II. ÚS 3805/16, se opravuje č. j. napadeného usnesení Vrchního soudu v Praze tak, že se č. j. "5 Cmo 170/2016-555" mění na "5 Cmo 170/2011-555".
Odůvodnění:

Při vyhotovení shora označeného usnesení Ústavního soudu došlo ke zjevné chybě spočívající ve vadném označení usnesení Vrchního soudu v Praze, neboť bylo namísto usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 9. 2016, č. j. 5 Cmo 170/2011-555, v záhlaví i odůvodnění nesprávně uvedeno usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 29. 9. 2016, č. j. 5 Cmo 170/2016-555.
Ústavní soud proto vydal toto opravné usnesení za použití § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 164 a § 167 odst. 2 občanského soudního řádu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. září 2017

Jaroslav Fenyk v. r. soudce Ústavního souduText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.