II. ÚS 3804/12
II.ÚS 3804/12 ze dne 18. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Stanislavem Balíkem ve věci návrhu L. K., nezastoupen, na zrušení usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 1 Ans 9/2012-73 ze dne 11. července 2012, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Podaným návrhem se navrhovatel domáhá zrušení rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Třebaže však byl dosud navrhovatel opakovaně a podrobně Ústavním soudem poučován o formálních požadavcích kladených na ústavní stížnost zákonem o Ústavním soudu (viz např. ve věci vedené u Ústavního soudu pod spisovou značkou I. ÚS 3182/12), je zcela zjevné, že ani nyní podaný návrh tyto náležitosti nesplňuje, jelikož v prvé řadě nebyl materiálně ani formálně naplněn požadavek obligatorního zastoupení advokátem v řízení před Ústavním soudem v souladu s § 30 a 31 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn. Vyzývat stěžovatele k odstranění vad návrhu by bylo z důvodů stěžovateli z předchozích řízení známých (z poslední doby viz např. ve věci sp. zn. IV. ÚS 3803/12) neefektivní a formalistické, a to ostatně i pro jeho nynější tvrzení, v němž trvá na projednání ústavní stížnosti prostřednictvím právní zástupkyně L. K., která je prý Ústavnímu soudu známa.
Za takových okolností tudíž Ústavní soud přikročil k odmítnutí ústavní stížnosti za přiměřené aplikace ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 18. října 2012

Stanislav Balík, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.