II. ÚS 377/05
II.ÚS 377/05 ze dne 31. 8. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti P. S., zastoupeného JUDr. Irenou Strakovou, advokátkou, se sídlem Praha, Žitná 45, proti postupu Krajského soudu v Brně v řízení o správní žalobě vedené pod sp. zn. 34 Cad 40/2004 a proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 18. 3. 2004, č. j. 441 130 409, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Stěžovatel se svým návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 17. 6. 2005, domáhal zrušení rubrikovaného rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení. Přesto, že podal současně shora uvedenou správní žalobu, projednání věci v řízení před Ústavním soudem se domáhal s odkazem na § 75 odst. 2 písm. b) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a namítal, že postupem orgánů veřejné moci bylo zasaženo do jeho ústavně zaručených práv.

Podáním ze dne 14. 8. 2005 vzal stěžovatel svůj návrh zpět. Tím se ústavní stížnost stala bezpředmětnou, proto Ústavní soud ve smyslu § 77 zákona o Ústavním soudu řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2005

Jiří Nykodým předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.