II. ÚS 3746/13
II.ÚS 3746/13 ze dne 28. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Stanislavem Balíkem ve věci návrhu Marka Vymětala, bez právního zastoupení, na zrušení usnesení Krajského soudu v Ostravě č. j. 40 Co 560/2013-64 ze dne 26. 7. 2013 takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

Dne 10. 12. 2013 došel Ústavnímu soudu návrh stěžovatele na zrušení shora uvedeného soudního rozhodnutí. Jelikož návrh na zahájení řízení nesplňoval požadavky kladené na něj zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších změn, když stěžovatel nebyl právně zastoupen, byl stěžovatel vyrozuměn výzvou (přípisem) ze dne 17. 12. 2013 o tom, aby odstranil vady svého návrhu ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení této výzvy, s poučením, že jinak Ústavní soud návrh odmítne.
Výzva k odstranění vad podání byla stěžovateli doručena dne 20. 12. 2013. Třicetidenní lhůta určená soudcem zpravodajem k odstranění vad návrhu v souladu s § 41 písm. b) zákona o Ústavním soudu počala běžet dnem následujícím po dni doručení, a sice 21. 12. 2013 [§ 57 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších změn dále jen "o. s. ř."), ve spojení s § 63 zákona o Ústavním soudu], a vypršela dnem 20. 1. 2014 (§ 57 odst. 2 věta druhá o. s. ř.). Stěžovatel dosud vady neodstranil, tedy nepředložil plnou moc prokazující právní vztah zastoupení a návrh sepsaný advokátem. Za dané situace proto Ústavnímu soudu nezbylo, než aby návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 28. ledna 2014

Stanislav Balík, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.