II. ÚS 3740/16
II.ÚS 3740/16 ze dne 3. 4. 2017


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Ludvíkem Davidem mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků o návrhu Aloise Třísky, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:
1. Podání stěžovatele bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 11. 11. 2016. Po zjištění, že nesplňuje formální náležitosti návrhu uvedené v ustanovení § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), a nebylo vypracováno advokátem ve smyslu § 30 zákona o Ústavním soudu, byl stěžovatel dopisem ze dne 21. 12. 2016 vyzván k odstranění vad návrhu ve lhůtě 20 dnů. Tato výzva mimo jiné obsahovala upozornění, že pokud vytčené vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut.

2. Výzva byla stěžovateli doručena do vlastních rukou dne 22. 12. 2016. Protože stěžovatel do dnešního dne vytýkané vady návrhu neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu než návrh jako vadný podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 3. dubna 2017

Ludvík David, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.