II. ÚS 366/05
II.ÚS 366/05 ze dne 25. 8. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem ve věci ústavní stížnosti J. T., advokátem nezastoupeného, směřující proti rozhodnutí Krajského soudu v Ostravě ze dne 26. 11. 2004 č. j. 3 Cm 186/2002-45 a blíže neoznačenému rozhodnutí Vrchního soudu v Olomouci ze dne 27. 4. 2005, za účasti Krajského soudu v Ostravě, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Dne 23. června 2005 obdržel Ústavní soud podání stěžovatele, označené jako stížnost na rozhodnutí obecných soudů označená v záhlaví. V textu stížnosti uvedl, že bylo zásadním způsobem porušeno jeho právo na spravedlivý proces, neboť spolu s odvoláním proti rozsudku krajského soudu podal námitku podjatosti rozhodující soudkyně, kterou odvolací soud zamítl. Navíc spor probíhal tři roky, což považuje za neúměrně dlouho, soudkyně vedla jednání nepřipravena, soud neprovedl některé důkazy a tedy nebyl dostatečně zjištěn skutkový stav, rozhodnutí je chybné a stěžovateli jím byla způsobena škoda. Navrhovatel Ústavní soud požádal, aby jeho kauzu přezkoumal a aby jiný soudce provedl nové řízení.

Navrhovatel nepodal návrh prostřednictvím advokáta a Ústavnímu soudu nedoložil, že by jej v řízení advokát zastupoval, jak to bezpodmínečně vyžaduje ustanovení § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Podání pak chyběly i další náležitosti, které musí ústavní stížnost podle zákona vykazovat. Konkrétně nebyla napadená rozhodnutí označena způsobem nevzbuzujícím pochybnost o jaká přesně jde, a stěžovatel jejich kopie nepřipojil k návrhu. Podání postrádalo souvislé a jasné vylíčení rozhodných skutečností a chyběl řádný stěžovatelův návrh, jakým způsobem by měl Ústavní soud rozhodnout. Proto byl navrhovatel dopisem ze dne 4. 7. 2005 vyzván k odstranění těchto vad podání, a zejména byl upozorněn na nutnost zastoupení advokátem, jež musí být doloženo plnou mocí. Součástí dopisu byla i informace o zákonných náležitostech ústavní stížnosti, obsahující rovněž kontakt na Českou advokátní komoru, kam se stěžovatel mohl obrátit se žádostí o přidělení advokáta. K odstranění nedostatků byla stěžovateli poskytnuta lhůta v trvání 30 dnů ode dne doručení dopisu. Současně se stěžovateli dostalo poučení, že nebudou-li v uvedené lhůtě vady podání odstraněny, Ústavní soud návrh odmítne dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona. Tuto výzvu stěžovatel převzal dne 18. 7. 2005.

Dne 17. srpna 2005 obdržel Ústavní soud reakci stěžovatele na uvedenou výzvu. Uvedl pouze, že nesouhlasí se soudcem zpravodajem, že by jeho návrh měl nějaké vady, je v důchodu a na advokáty nemá peníze. Dopisování tohoto typu jeho problém nevyřeší, předmětnou výzvu soudce zpravodaje označil za výsměch. Hodlá se obrátit na jakýsi "Mezinárodní soud".

Z uvedeného je zřejmé, že lhůta soudem stěžovateli poskytnutá uplynula marně, neboť žádnou z vytčených vad neodstranil, zejména pak nezajistil zastoupení advokátem. Nebyly tak splněny zákonné procesní podmínky řízení. Ústavní soud se proto nemůže návrhem věcně zabývat.

Vzhledem k uvedenému nezbylo soudci zpravodaji, než podání navrhovatele odmítnout dle ustanovení § 43 odst. 1 lit. a) zákona.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona).

V Brně dne 25. srpna 2005

Jiří Nykodým soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.