II. ÚS 3635/13
II.ÚS 3635/13 ze dne 21. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem ve věci ústavní stížnosti navrhovatelky Pavly Okonové, bez právního zastoupení, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění

I.

Dne 2. prosince 2013 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání, ve kterém navrhovatelka uvedla, že podává "odvolání i stížnost na zamítnutí bankrotu".
II.

Protože podání nesplňovalo náležitosti stanovené pro ústavní stížnost v ust. § 30, § 31, § 34, § 72 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), vyzval Ústavní soud navrhovatelku k odstranění vad podání. K tomu jí stanovil lhůtu 30 dnů od doručení výzvy k odstranění vad podání. Současně Ústavní soud navrhovatelku upozornil, že nebudou-li vady ve stanovené lhůtě odstraněny, bude Ústavní soud nucen podání (ústavní stížnost) ve smyslu ust. § 43 zákona o Ústavním soudu odmítnout. Výzva k odstranění vad podání byla navrhovatelce doručena dne 13. prosince 2013 a následujícího dne počala navrhovatelce běžet 30 denní lhůta k odstranění vad podání, která uplynula dnem 13. ledna 2014.

Dne 7. ledna 2014 bylo Ústavnímu soudu doručeno další podání navrhovatelky, kterým ale vady původního podání odstraněny nebyly.

Protože navrhovatelka vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranila, soudce zpravodaj návrh (ústavní stížnost) mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ust. § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. ledna 2014

Radovan Suchánek v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.