II. ÚS 3621/13
II.ÚS 3621/13 ze dne 21. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Radovanem Suchánkem ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Mgr. Pavlíny Prešinské, zastoupené Mgr. Janem Kutějem, advokátem se sídlem Lamačova 824/9, Praha 5, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. srpna 2013 č. j. 64 Co 162/2013-433, spojené s návrhem na odložení vykonatelnosti napadeného usnesení, za účasti Městského soudu v Praze, jako účastníka řízení, takto:
Ústavní stížnost a návrh s ní spojený se odmítají.
Odůvodnění

I.

Ústavní stížností, která byla Ústavnímu soudu doručena dne 29. listopadu 2013, se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedeného rozhodnutí, a to pro porušení čl. 1, čl. 36 a čl. 39 Listiny základních práv a svobod.

Společně s ústavní stížností požádala stěžovatelka Ústavní soud, aby v souladu s ust. § 79 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí.

Ze spisového materiálu Ústavní soud zjistil, že napadeným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26. srpna 2013 č. j. 64 Co 162/2013 - 433 bylo potvrzeno usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 17. ledna 2013 č. j. 18 C 86/2008-400, kterým soud prvního stupně nepřiznal žalobkyni (v řízení před Ústavním soudem "stěžovatelka") osvobození od soudních poplatků.
II.

Dříve, než může Ústavní soud přistoupit k projednání a rozhodnutí věci samé, musí prověřit, zda jsou splněny všechny formální náležitosti a předpoklady jejího meritorního projednání stanovené zákonem o Ústavním soudu.

Podle ust. § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě dvou měsíců od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje; takovým prostředkem se rozumí řádný opravný prostředek, mimořádný opravný prostředek, vyjma návrhu na obnovu řízení, a jiný procesní prostředek k ochraně práva, s jehož uplatněním je spojeno zahájení soudního, správního nebo jiného právního řízení.

Ze spisového materiálu Ústavní soud zjistil, že usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. srpna 2013 č. j. 64 Co 162/2013 - 433 obsahuje poučení, že proti tomuto usnesení je přípustné dovolání za podmínek uvedených v ust. § 237 občanského soudního řádu (dále jen "o. s. ř.").

Z obsahu ústavní stížnosti vyplývá, že v ní stěžovatelka uplatňuje také námitky, které, lze v souladu s ust. § 237 o. s. ř. uplatnit v dovolání. V ústavní stížnosti stěžovatelka neuvádí, zda tento opravný prostředek podala.

Podmínkou, která však musí být v zásadě splněna ještě před podáním ústavní stížnosti podle ust. § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu, je vyčerpání všech procesních prostředků, které zákon stěžovateli k ochraně práva poskytuje. Vyčerpáním všech procesních prostředků, jež zákon k ochraně práva poskytuje, není přitom jejich pouhé uplatnění, ale až rozhodnutí příslušného orgánu ve věci (srov. Filip, Holländer, Šimíček: Zákon o Ústavním soudu, komentář, C. H. Beck, 2001, str. 330; shodně rovněž např. usnesení Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 209/01 a sp. zn. II. ÚS 143/2000, dostupné na http://nalus.usoud.cz).

V souladu s ust. § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků usnesením návrh odmítne, je-li podaný návrh nepřípustný, nestanoví-li tento zákon jinak.

Pokud se stěžovatelka v ústavní stížnosti domáhala toho, aby Ústavní soud odložil vykonatelnost napadeného rozhodnutí, je třeba uvést, že takový postup by byl možný pouze tehdy, jestliže by Ústavní soud ústavní stížnost přijal; předmětný návrh má ve vztahu k ústavní stížnosti akcesorickou povahu a nelze jej od ústavní stížnosti oddělit (viz např. usnesení Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 209/94, publikováno ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu, svazek č. 3, usnesení č. 2); pokud je ústavní stížnost odmítnuta, sdílí takový návrh osud ústavní stížnosti.

S ohledem na výše uvedené soudce zpravodaj ústavní stížnost a návrh s ní spojený mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení podle ust. § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. ledna 2014

Radovan Suchánek v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.