II. ÚS 361/05
II.ÚS 361/05 ze dne 14. 7. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu V. P., proti vyrozumění Ústavního soudu ze dne 6. 5. 2005, sp. zn. Spr 225/05, usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 3. 2005, sp. zn. II. ÚS 113/05, a usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2005, sp.zn. I. ÚS 3/05, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 22. 6. 2005, podává protest proti postupu Ústavního soudu v řízeních uvedených v záhlaví. Tvrdí, že postupem státních institucí je ničen jeho soukromý majetek.

Z napadeného usnesení Ústavního soudu ze dne 23. 2. 2005, sp. zn. I. ÚS 3/05, bylo zjištěno, že Ústavní soud odmítl podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu ústavní stížnost navrhovatele. Konstatoval, že navrhovatel nevyhověl výzvě Ústavního soudu a neodstranil vady podání ve lhůtě k tomu stanovené. Napadeným usnesením ze dne 23. 3. 2005, sp. zn. II. ÚS 113/05, Ústavní soud odmítl návrh směřující proti prve uvedenému usnesení Ústavního soudu, neboť není příslušný rozhodovat o opravných prostředcích proti vlastnímu rozhodnutí. Vyrozuměním ze dne 6. 5. 2005, sp. zn. Spr. 225/05, Ústavní soud navrhovatele k jeho podání, jímž napadl obě výše uvedená usnesení Ústavního soudu, vyrozuměl, že řízení před Ústavním soudem je jednoinstanční a rozhodnutí Ústavního soudu jsou konečná.

Ústavní soud má Ústavou (čl. 87) a zákonem o Ústavním soudu přesně vymezené pravomoci a působnost, které nemůže překračovat. Mezi jeho oprávnění nepatří rozhodovat o opravných prostředcích obecně, tím méně o opravných prostředcích směřujících k přezkumu svých vlastních rozhodnutí, proti nimž navíc odvolání výslovně není přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

Z uvedeného důvodu je Ústavní soud nucen návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu odmítnout, jelikož jde o návrh, k jehož projednání není příslušný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 14. července 2005

Stanislav Balík soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.