II. ÚS 360/10
II.ÚS 360/10 ze dne 24. 3. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci stěžovatele L. E., proti jinému zásahu : "15ti leté vydírání - 15ti letá šikana - 15ti leté matení skutečností", takto:
Návrh se odmítá.
Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 8. února 2010 a doplněnou dne 15. března 2010, se stěžovatel domáhá přezkoumání ve věci jiného zásahu, spočívajícího v "15ti letém vydírání - 15ti leté šikaně - 15ti letém matení skutečností".

Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu", byl stěžovatel přípisem ze dne 18.. února 2010 vyzván k odstranění jejích vad. Zejména byl poučen o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Současně byl upozorněn na následky neodstranění vytknutých vad. Přestože tuto výzvu obdržel oproti podpisu dne 24. února 2010, ve stanovené lhůtě vady neodstranil ani nepožádal o prodloužení lhůty s vysvětlením, co konkrétně mu bránilo v tom, aby výzvě vyhověl.
Ústavnímu soudu nezbylo, že vadnou ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. března 2010

Stanislav Balík soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.