II. ÚS 351/05
II.ÚS 351/05 ze dne 28. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti stěžovatele J. Š., směřující proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 3. 2005, č. j. 25 Cdo 2244/2004-64, rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. 8. 2003, č. j. 9 Co 95/2001-32, a rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 23. 10. 2000, č. j. 9 C 363/99-15, takto:

Ústavní stížnost se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností podanou 13. 6. 2005 k Okresnímu soudu v Litoměřicích, doručenou Ústavnímu soudu 16. 6. 2005, se stěžovatel domáhá zrušení rozsudku Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 23. 10. 2000, č. j. 9 C 363/99-15, kterým byla zamítnuta jeho žaloba proti České republice - Ministerstvu vnitra, o zaplacení 480.000 Kč z titulu odpovědnosti za škodu, způsobenou nesprávním úředním postupem, rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 13. 8. 2003, č. j. 9 Co 95/2001-32, kterým byl rozsudek soudu prvého stupně potvrzen, a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 10. 3. 2005, č. j. 25 Cdo 2244/2004-64, kterým bylo jeho dovolání pro nepřípustnost odmítnuto.

Z připojeného spisu Okresního soudu v Litoměřicích, sp. zn. 9 C 363/99, Ústavní soud zjistil, že napadené usnesení dovolacího soudu bylo stěžovateli doručeno 5. 4. 2005, a jeho právní zástupkyni dne 7. 4. 2005. Lhůta k podání ústavní stížnosti podle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), proto v této věci marně uplynula nejpozději v pondělí 6. 6. 2005.

Za této situace Ústavní soud mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků ústavní stížnost jako opožděně podanou odmítl podle § 43 odst. 1 písm. b) zákona, aniž by stěžovatele podle § 41 písm. b) zákona vyzýval k odstranění vad, spočívajících v absenci obligatorního právního zastoupení podle § 30 odst. 1 zákona, v absenci tvrzení o porušení základního práva anebo svobody zaručených ústavním pořádkem podle § 72 odst. 1 písm. a) zákona, a konkretizaci tohoto tvrzení podle § 34 odst. 1 zákona, v absenci kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva podle § 72 odst. 6 zákona, a v nedostatku stejnopisů ústavní stížnosti podle § 34 odst. 2 zákona.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 28. června 2005

Jiří Nykodým soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.