II. ÚS 350/05
II.ÚS 350/05 ze dne 14. 9. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké ve věci návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti R. B., zastoupeného JUDr. Vladimírem Vaňkem, advokátem, se sídlem Praha, Karlovo nám. 28, proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. 1. 2004 ve věci sp. zn. 46 T 5/2003, rozsudku Vrchního soudu v Praze ze dne 15. 4. 2004 ve věci sp. zn. 2 To 24/2004 a proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 2. 3. 2005 ve věci sp. zn. 3 Tdo 1221/2004, t a k t o : Řízení se z a s t a v u j e .

Odůvodnění

Stěžovatel se svým návrhem, doručeným Ústavnímu soudu dne 17. 6. 2005, domáhal zrušení rubrikovaných rozhodnutí s odůvodněním, že jejich vydáním byla porušena ústavně zaručená práva podle čl. 36 odst. 1. čl. 37 odst. 3 a čl. 39 Listiny základních práv a svobod a čl. 90 Ústavy České republiky.

Písemností ze dne 17. 8. 2005 vzal stěžovatel zpět návrh ve vztahu k rozhodnutí Nejvyššího soudu a písemností ze dne 23. 8. 2005 ve vztahu ke zbývajícím dvěma rozhodnutím. Tím se ústavní stížnost stala bezpředmětnou, proto Ústavní soud ve smyslu § 77 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné. V Brně dne 14. září 2005 Jiří Nykodým předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.