II. ÚS 347/05
II.ÚS 347/05 ze dne 9. 11. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké o ústavní stížnosti B. V., zastoupeného JUDr. Ladislavem Koženým, advokátem Advokátní kanceláře Kolíně, Sladkovského 13, proti usnesení Okresního soudu v Kolíně ze dne 8. 4. 2005, č.j. 22 P 88/2000 -176,

takto:

Ústavní stížnost se o d m í t á .

Odůvodnění

Stěžovatel se, s odvoláním na porušení čl. 3 odst. 3, čl. 10, čl. 18 odst. 1 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod (dále jen Listina), domáhá zrušení v záhlaví uvedeného usnesení, kterým bylo zahájeno řízení o omezení, popřípadě zbavení jeho způsobilosti k právním úkonům

Stěžovatel v ústavní stížnosti uvádí, že "dne 9. 8. 1974 podal žalobu na zrušení rozsudku Okresního soudu v Kolíně, sp. zn. 5 Nc 388/1971, ze dne 28. 9. 1972, která je nyní vedena u Okresního soudu v Kolíně jako řízení vedené pod sp.zn.- 22 P 88/2000. Aniž by bylo o této žalobě jednáno, vydal Okresní soud v Kolíně dne 8. 4. 2005 usnesení, kterým zahájil na návrh Policie ČR Okresní ředitelství Kutná Hora řízení o omezení zbavení způsobilosti k právním úkonům". Stěžovatel namítá, že uvedené řízení bylo zahájeno přesto, že k němu nejsou žádné podklady a důvody, navíc ve věci již bylo rozhodnuto rozsudkem Okresního soudu v Kolíně, sp. zn. 7 C 59/1978, a Krajského soudu v Praze, sp. zn. 11 Co 126/1989. Stěžovatel trvá na projednání jeho žaloby ze dne 9. 8. 1974, neboť toto řízení má pro něj význam z hlediska rehabilitace jeho jména a cti a s ohledem na záležitosti jeho studia a uplatnění škod, které mu vznikly.

Ústavní soud přezkoumal ústavní stížnost spolu s napadeným usnesením Okresního soudu v Kolíně ze dne 8. 4. 2005, č.j. 22 P 88/2000-176, z pozice soudního orgánu ochrany ústavnosti, který je oprávněn zasahovat do rozhodovací pravomoci obecných soudů pouze za předpokladu, že nepostupují vsouladu s principy obsaženými v hlavě páté Listiny, a dospěl k závěru, že není důvodná.

V záhlaví uvedeným usnesením Okresní soud v Kolíně rozhodl ve vztahu ke stěžovateli o zahájení řízení o omezení, popřípadě zbavení způsobilosti k právním úkonům, a to na základě podnětu ředitele pro uniformovanou policii Bc. D. Ž. a dále s přihlédnutím k závěrům znaleckého posudku ze dne 20. 11. 2004, vypracovaného v řízení o návrhu stěžovatele dle § 190 o.s.ř. a k obsahu podání stěžovatele v rámci probíhajícího řízení. Dle ustanovení § 81 o. s. ř. se jedná o řízení, jež lze zahájit bez návrhu a dle ust. § 202 odst. 1 písm. c) o.s.ř. proti takovému usnesení není přípustné odvolání. Ústavní soud shodně jako v obdobné věci vedené pod. sp. III. ÚS 539/03, týkající se totožné problematiky, konstatuje, že se necítí být oprávněn, a konstrukce právní úpravy (§ 81 a event. § 186 a násl. o. s. ř.) mu ani neumožňuje, přezkoumávat obsahovou důvodnost zahájení řízení o způsobilosti k právním úkonům. Napadené usnesení má zákonný podklad (čl. 2 odst. 2 Listiny, čl. 2 odst. 3 Ústavy ČR), bylo vydáno příslušným orgánem (čl. 38 odst. 1 Listiny) a není projevem svévole (čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR). Samotné zahájení řízení, i když může být subjektem, jehož se návrh týká. vnímáno jako nedůvodné či zatěžující, automaticky nezasahuje do jeho základních práv a svobod. V rámci následně vedeného řízení stěžovatel bude mít možnost uplatnit veškeré námitky týkající se skutkově i procesní stránky věci a bude moci využít všechny procesní prostředky k ochraně svých práv (eventuelně i včetně možnosti podat ústavní stížnost). Ústavní soud dodává, že skutečnost, že v minulosti již bylo o způsobilosti stěžovatele k právním úkonům rozhodováno shora uvedenými rozsudky, nezakládá překážku pro podání a projednání nového návrhu (za zákonem stanovených podmínek).

Z uvedených důvodů Ústavní soud návrh mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků řízení jako zjevně neopodstatněný podle § 43 odst. 2 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítl.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. listopadu 2005

Jiří Nykodým předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.