II. ÚS 346/10
II.ÚS 346/10 ze dne 4. 5. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu K. P., ze dne 3. 2. 2010, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Návrhem, který byl Ústavnímu soudu doručen dne 5. 2. 2010, se stěžovatel domáhal přezkoumání rozsudků Okresního soudu v Olomouci sp. zn. 5 T 34/2006, sp. zn. 5 T 35/2007, sp. zn. 5 T 113/2008 a sp. zn. 5 T 230/2008, kterými mělo být zasaženo do jeho ústavních práv, garantovaných čl. 8 odst. 2, čl. 36 odst. 1, 2, čl. 37 odst. 3, čl. 38 odst. 2 a čl. 40 odst. 2, 5 a 6 Listiny základních práv a svobod.
Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval základní náležitosti stanovené zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), Ústavní soud stěžovatele dne 18. 2. 2010 vyzval k odstranění jeho vad. Poučil ho mimo jiné o nutnosti být jako účastník řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Současně jej upozornil na následky spojené s neodstraněním vytčených vad.

Podáním ze dne 11. 3. 2010 stěžovatel požádal o prodloužení stanovené lhůty, k čemuž se následující den písemně připojila i advokátka JUDr. Z. F., která Ústavní soud informovala o tom, že byla na základě rozhodnutí České advokátní komory v Praze stěžovateli určena k poskytování právní služby v uvedené věci. Ústavní soud těmto žádostem vyhověl a lhůtu prodloužil s konečnou platností do 15. 4. 2010, o čemž informoval jak stěžovatele, tak jmenovanou advokátku. V dodatečně prodloužené lhůtě však vady návrhu odstraněny nebyly.

Vzhledem k výše uvedenému Ústavnímu soudu nezbylo, než vadný návrh podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 4. května 2010

Stanislav Balík soudce zpravodaj



Text tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.