II. ÚS 340/05
II.ÚS 340/05 ze dne 12. 7. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu J. B., proti usnesení Ústavního soudu ze dne 17. 5. 2005, sp. zn. II. ÚS 70/05, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Z obsahu podání, doručeného Ústavnímu soudu dne 13. 6. 2005, plyne, že navrhovatel brojí proti shora uvedenému usnesení Ústavního soudu, s nímž nesouhlasí.

Ústavní soud zkoumal návrh nejprve z hlediska podmínek pro řízení před Ústavním soudem a shodně jako ve svých dřívějších rozhodnutích o návrzích tohoto typu (srov. např. usnesení sp. zn. II. ÚS 458/98, publikované ve Sbírce nálezů a usnesení Ústavního soudu) dospěl k závěru, že není založena věcná příslušnost soudu k jeho projednání.

Řízení před Ústavním soudem je řízením jednoinstančním. Proti rozhodnutí Ústavního soudu se nelze odvolat, resp. odvolání není přípustné (srov. § 43 odst. 3 a § 54 odst. 2 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, dále jen "zák. o Ústavním soudu"), o čemž byla navrhovatel v napadeném usnesení poučen. Obdobně neupravuje zákon o Ústavním soudu možnost podat návrh na obnovu řízení před Ústavním soudem, a to ani v obecné podobě, takže je vyloučeno i postupovat přiměřeně podle příslušných ustanovení občanského soudního řádu. Ústava České republiky podává taxativní výčet řízení, která Ústavní soud vede, a podle jejího článku 88 odst. 1 stanoví zákon, kdo a za jakých podmínek je oprávněn podat návrh na zahájení takového řízení. Zákon o Ústavním soudu obnovu řízení připouští pouze v případě řízení o ústavní žalobě proti prezidentu republiky a v trestních věcech též v případě zrušení rozhodnutí Ústavního soudu soudem mezinárodním. Jinak obnova řízení podle zákona o Ústavním soudu možná není. O žádný z těchto případů v projednávaném případě nešlo.

Vzhledem k uvedenému tedy nebylo zapotřebí dále šetřit, zda návrh po formální stránce vyhovuje zákonu o Ústavním soudu, vyzývat k odstranění vad, ani zkoumat splnění dalších podmínek řízení, neboť by to odporovalo zásadě hospodárného postupu ve věci a Ústavní soud mohl ve věci rozhodnout.

Pokud jde o námitku navrhovatele, že doposud úspěšně v řízení postupoval bez pomoci advokáta, a žádá proto i Ústavní soud, aby mu to umožnil, nezbývá Ústavnímu soudu než dodat, že právní zastoupení fyzických a právnických osob v řízení před Ústavním soudem je ze zákona povinné (§ 30 zákona o Ústavním soudu) a toto pravidlo nepřipouští výjimky.

Protože projednávaný návrh je podle svého obsahu návrhem na obnovu řízení o dříve podané ústavní stížnosti, kterou v této podobě zákon o Ústavním soudu nezná, nezbylo soudci zpravodaji, než ústavní stížnost podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. d) zákona o Ústavním soudu odmítnout jako návrh, k jehož projednání není Ústavní soud příslušný.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. července 2005

Stanislav Balík soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.