II. ÚS 34/05
II.ÚS 34/05 ze dne 24. 3. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele B. H., který byl Ústavnímu soudu doručen dne 21. 1. 2005, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Navrhovatel se svým návrhem obrátil na Ústavní soud se žádostí o přešetření postupu Obvodního soudu pro Prahu 1 a Městského soudu v Praze v jeho věcech.

Vzhledem k tomu, že návrh nesplňoval náležitosti dle ustanovení § 30 odst. 1 a § 34 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, byl navrhovatel vyzván k odstranění vad svého podání ve lhůtě 20 dnů s upozorněním, že jestliže vytčené vady ve stanovené lhůtě neodstraní, bude jeho návrh podle § 43 odst. 1 písm. a) citovaného zákona odmítnut. Poštovní zásilka, určená do vlastních rukou navrhovatele, se Ústavnímu soudu vrátila jako nedoručená. Podle záznamů pošty na ní, byl pokus o doručení zásilky učiněn dne 18. 2. 2005, zásilka však nebyla adresátovi předána, neboť nebylo možné ověřit jeho totožnost (dle záznamu pošty: "nemá průkaz totožnosti"). Vzhledem k tomu, že navrhovatel neprokázal svou totožnost, ačkoli je tak dle § 49 odst. 4 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "o.s.ř."), na výzvu doručujícího orgánu povinen učinit a neposkytl jinou součinnost nezbytnou k řádnému doručení písemnosti (průkaz totožnosti si neobstaral po celou dobu, kdy byla zásilka na poště uložena), je namístě považovat zásilku za doručenou dnem 18. 2. 2005 (§ 50 o.s.ř.).

Ústavní soud je nucen konstatovat, že dne 10. 3. 2005 marně uplynula soudcovská lhůta určená k odstranění vytčených vad podání, aniž je navrhovatel odstranil.

Ústavní soud dodává, že dne 10. 3. 2005 bylo telefonicky u opatrovnického oddělení Okresního soudu v Jičíně ověřeno, že navrhovatel nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům, a je tedy podle ustanovení § 2 odst. 2 zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, ve znění pozdějších předpisů, mít občanský průkaz, případně potvrzení o občanském průkazu (§ 9 citovaného zákona).

Za situace, kdy navrhovatel i přes poučení o možných následcích vady svého podání ve stanovené lhůtě neodstranil, nezbylo Ústavnímu soudu, než jeho návrh odmítnout podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. března 2005

JUDr. PhDr. Stanislav Balík soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.