II. ÚS 3390/09
II.ÚS 3390/09 ze dne 11. 1. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti JUDr. L. L., zastoupené JUDr. Zuzanou Mayerovou, advokátkou v Praze, směřující proti rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 1. 8. 2008, sp. zn. 19 Co 138/2008, za účasti Krajského soudu v Brně jako účastníka řízení, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 31. prosince 2009 byl Ústavnímu soudu doručen návrh stěžovatelky na zrušení rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 1. 8. 2009, sp. zn. 19 Co 138/2008, navazujícího na rozhodnutí Městského soudu v Brně ze dne 2. 10. 2007, č. j. 57 Ro 4053/2007-12. Stěžovatelka tvrdí, že vydáním napadeného rozhodnutí, jakož i postupem soudu, který předcházel, byla poškozena na svých základních právech. V podání pak rozvíjí argumenty, o které tento svůj závěr opírá.
Soudce zpravodaj tak jako i v jiných případech nejprve zkoumal, zda návrh odpovídá po stránce formálních náležitostí a předpokladů zákonu č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Dospěl k závěru negativnímu.

Podle ustanovení § 72 odst. 3 zákona o Ústavním soudu lze ústavní stížnost podat ve lhůtě 60 dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje.

Stěžovatelka sama ve svém podání uvedla, a to na dvou jeho místech, že napadené rozhodnutí krajského soudu - dle jejích slov "poslední pravomocné rozhodnutí ve věci" - jí bylo doručeno dne 30. 10. 2009. Tento údaj soudce zpravodaj ještě ověřil v příslušné civilní kanceláři Městského soudu v Brně. Z podacího razítka na obálce založené ve spisu Ústavního soudu zároveň zjistil, že k poštovní přepravě byla zásilka s ústavní stížností předána dne 30. 12. 2009 (středa). Stížnostní lhůta přitom marně uplynula o den dříve, tedy dne 29. 12. 2009. Ustanovení zákona o délce lhůty k podání stížnosti je kogentní povahy, a Ústavní soud tedy nemůže tuto lhůtu prominout ani prodloužit, byť byla zmeškána o jediný den (srov. např. též usnesení IV. ÚS 248/96 dostupné na http://nalus.usoud.cz).

Podání sice vykazovalo i další nedostatky, neboť stěžovatelka zejména nepřiložila kopii rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práva, jak to ukládá ustanovení § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu, za dané situace se však již soudce zpravodaj těmito otázkami dalších formálních předpokladů řízení nezabýval, neboť by to bylo nadbytečné a neúčelné.

Ústavní stížnost musela být podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. b) zákona o Ústavním soudu odmítnuta jako návrh podaný po lhůtě zákonem k tomu stanovené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 11. ledna 2010

Jiří Nykodým soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.