II. ÚS 339/17
II.ÚS 339/17 ze dne 29. 6. 2017

Nesprávné určení konce lhůty pro podání dovolání

Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne předsedou senátu Jiřím Zemánkem o opravě výroku nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 339/17 ze dne 4. 4. 2017, ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky Profit Energy Smiřice s.r.o., se sídlem tř. Dukelských hrdinů 1751/59, Hodonín, zastoupené JUDr. Hanou Mesthene, advokátkou, se sídlem Fűgnerovo náměstí 1808/3, Praha 2, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2016, č. j. 26 Cdo 2789/2016-224, za účasti Nejvyššího soudu jako účastníka řízení, takto:
Výrok nálezu Ústavního soudu sp. zn. II. ÚS 339/17 ze dne 4. 4. 2017 správně zní:

I. Usnesením Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2016, č. j. 26 Cdo 2789/2016-224, bylo porušeno právo stěžovatelky na spravedlivý proces zaručené v článku 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

II. Usnesení Nejvyššího soudu ze dne 20. 10. 2016, č. j. 26 Cdo 2789/2016-224, se ruší.
Odůvodnění:

Při vyhotovení shora označeného nálezu Ústavního soudu došlo ke zjevné chybě spočívající ve vadném označení formy napadeného rozhodnutí, kdy byl ve výroku nesprávně uveden rozsudek Nejvyššího soudu namísto usnesení Nejvyššího soudu.
Dle § 164 o. s. ř. ve spojení s § 63 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, předseda senátu opraví v rozhodnutí kdykoli i bez návrhu chyby v psaní a v počtech, jakož i jiné zřejmé nesprávnosti. Týká-li se oprava výroku rozhodnutí nebo není-li možné provést opravu ve stejnopisech rozhodnutí, vydá o tom opravné usnesení, které doručí účastníkům.

Vzhledem k tomu, že ve výroku citovaného nálezu Ústavního soudu byla zjištěna taková chyba, rozhodl Ústavní soud usnesením tak, jak je ve výroku uvedeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. června 2017

Jiří Zemánek, v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.