II. ÚS 3317/12
II.ÚS 3317/12 ze dne 13. 9. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Stanislava Balíka, soudkyně Dagmar Lastovecké a soudce Jiřího Nykodýma ve věci ústavní stížnosti společnosti AVERSEN ENTEPRISES LIMITED se sídlem Simis 12, Kiti, P.C. 7550, Larnaca, Kyperská republika, právně zastoupené JUDr. Petrem Voříškem, Ph. D., LL. M., advokátem se sídlem v Praze 7, Přístavní 321/14, proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 24. 7. 2012 čj. 32 Cdo 3098/2010-148, spojenou s návrhem na zrušení ustanovení § 408 odst. 1 věty první zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, takto:
Řízení se zastavuje.
Odůvodnění:

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhala zrušení v záhlaví uvedených soudních rozhodnutí, jimiž mělo být porušeno její právo na spravedlivý proces ve smyslu čl. 36 a násl. Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Podáním ze dne 4. září 2012, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 5. září 2012, vzala stěžovatelka ústavní stížnost výslovně a v celém rozsahu zpět.
Dle ustanovení § 77 zákona o Ústavním soudu může stěžovatel vzít ústavní stížnost zpět do okamžiku, než se Ústavní soud odebere k závěrečné poradě. V takovém případě Ústavní soud řízení zastaví. Protože tato podmínka byla v posuzované věci splněna, Ústavní soud řízení o ústavní stížnosti vedené pod sp. zn. II. ÚS 3317/12 zastavil.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 13. září 2012

Stanislav Balík, v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.