II. ÚS 331/05
II.ÚS 331/05 ze dne 5. 8. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele V. H. o ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího soudu ČR ze dne 27. 4. 2005, čj. 29 Odo 346/2004-195, takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Ústavní stížností ze dne 7. 6. 2005, doručenou Ústavnímu soudu dne 9. 6. 2005, brojí navrhovatel proti v záhlaví uvedenému rozsudku Nejvyššího soudu ČR.

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") (navrhovatel především nebyl zastoupen advokátem ve smyslu ustanovení § 30 cit. zák.), byl navrhovatel přípisem, doručeným oproti podpisu dne 29. 6. 2005, vyzván k odstranění vad podání v 20 denní lhůtě. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu a upozornění, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut. Navrhovatel byl též informován, že má v případě potíží s právním zastoupením možnost obrátit se na Českou advokátní komoru se sídlem na Národní 16 v Praze 1.

Navrhovatel však vady návrhu ve lhůtě k tomu určené neodstranil, přestože byl upozorněn na případné následky a přestože byl informován o možnostech, jak si zajistit právní zastoupení.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh, dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu odvolání není přípustné.

V Brně dne 5. srpna 2005

Stanislav Balík soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.