II. ÚS 3263/09
II.ÚS 3263/09 ze dne 2. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o návrhu J. V., směřujícímu proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14. září 2009, č. j. 28 Cdo 2630/2009-149, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

1. Návrhem podaným elektronicky dne 16. prosince 2009 a označeným jako "stížnost pro porušení zákona" stěžovatel brojí proti postupu soudce Nejvyššího soudu, JUDr. Josefa Rakovského, ve věci vedené u Nejvyššího soudu pod sp. zn. 28 Cdo 2630/2009. Namítá především nesrozumitelnost a nesprávnost odůvodnění tohoto rozhodnutí.
2. Z návrhu je zřejmé, že nebyl sepsán zmocněným advokátem, ani k němu nebyla přiložena plná moc. Na druhou stranu z něj není patrno, jaké ústavně zaručené základní právo nebo svoboda stěžovatele měly být porušeny a čím, jakož i čeho se stěžovatel přesně domáhá.

3. Ústavní soud proto vyzval stěžovatele k odstranění uvedených vad, k čemuž mu stanovil třicetidenní lhůtu. Tato lhůta uplynula ve středu dne 27. ledna 2010. V průběhu lhůty Ústavní soud obdržel pouze přípis stěžovatele, v němž se vyslovuje proti způsobu rozhodování jak obecných soudů, tak i Ústavního soudu, avšak nikterak neřeší odstranění vytýkaných vad.

4. Vzhledem k tomu, že stěžovatel ve stanovené lhůtě vady podání neodstranil, byl návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnut podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 2. února 2010

Jiří Nykodým soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.