II. ÚS 3251/09
II.ÚS 3251/09 ze dne 18. 1. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 18. ledna 2010 soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou, ve věci ústavní stížnosti stěžovatele O. Š., proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 8. 2009 sp. zn. 6 Tdo 937/2009, usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 7. 1. 2009 sp. zn. 8 To 427/2008 a rozsudku Okresního soudu v Sokolově ze dne 17. 7. 2008 sp. zn. 19 T 81/2006, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností podanou poštovní přepravě dne 14. 12. 2009, která byla doručena Ústavnímu soudu dne 15. 12. 2009, se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví citovaných rozhodnutí, neboť má za to, že jimi byla porušena jeho základní práva, která v ústavní stížnosti uvádí.

Z obsahu ústavní stížnosti vyplývalo, že je stěžovatel v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem Mgr. Ivo Žižkovským, jehož plná moc ovšem k návrhu nebyla přiložena. Proto Ústavní soud dne 29. 12. 2009 vyzval stěžovatele, aby odstranil tuto vadu podání. V přípisu mu k tomu byla určena 10 denní lhůta od doručení výzvy s tím, že pokud v této lhůtě vadu neodstraní, tj. Ústavní soud neobdrží speciální plnou moc, bude jeho návrh odmítnut. Dle doložené dodejky byla výzva uložena dne 30. 12. 2009 a stěžovatelem vyzvednuta dne 5. 1. 2010.
Podmínka povinného právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem je stanovena bez výjimky v § 30 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Z uvedeného vyplývá, že poskytnutá lhůta k odstranění shora uvedené vady uplynula dnem 15. 1. 2010.

Vzhledem k tomu, že v určené lhůtě stěžovatel vadu svého podání neodstranil, soudce zpravodaj mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, její ústavní stížnost odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 18. ledna 2010

Eliška Wagnerová soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.