II. ÚS 325/05
II.ÚS 325/05 ze dne 8. 8. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké v právní věci navrhovatele R. P. o návrhu ze dne 6. 6. 2005, takto:

Řízení se zastavuje.

Odůvodnění:

Návrhem ze dne 6. 6. 2005, doručeným Ústavnímu soudu dne 7. 6. 2005, navrhovatel zjevně brojí proti rozhodnutí Okresního soudu v Břeclavi, sp. zn. 10 C 716/2000, ve věci svého návrhu na neplatnost závěti ze dne 9. 2. 1996 zůstavitele R. P.. Výslovně se domáhá "zrušení závěti".

Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu") (navrhovatel především nebyl zastoupen advokátem ve smyslu ustanovení § 30 cit. zák.), byl navrhovatel přípisem, doručeným oproti podpisu dne 27. 6. 2005, vyzván k odstranění vad podání v 20denní lhůtě. Tato výzva mimo jiné obsahovala informaci, že v řízení před Ústavním soudem musí být zastoupen advokátem, a to včetně vlastního sepsání návrhu, a upozornění, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut. Navrhovatel byl též informován, že má v případě potíží s právním zastoupením možnost obrátit se na Českou advokátní komoru.

Přípisem, doručeným Ústavnímu soudu dne 15. 7. 2007, vzal stěžovatel ústavní stížnost zpět.

Ústavní soud pak dle ustanovení § 77 zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, řízení zastavil, tak jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 8. srpna 2005

Jiří Nykodým předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.