II. ÚS 3226/12
II.ÚS 3226/12 ze dne 27. 9. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dnešního dne mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků řízení soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem ve věci ústavní stížnosti Obce Tavíkovice, IČ: 00293636, se sídlem Tavíkovice 1, 671 40, a L. K., obou zastoupených JUDr. MgA. Michalem Šalomounem, Ph.D., advokátem, se sídlem v Třebíči, směřující proti usnesení Ministerstva vnitra, odboru dozoru a kontroly veřejné správy, ze dne 23. 7. 2012, č. j. MV-67378-11/ODK-2012, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

V záhlaví specifikovaným usnesením Ministerstvo vnitra zastavilo správní řízení ve věci podnětu k rozpuštění zastupitelstva obce Tavíkovice. Podnět podal stěžovatel L. K., tehdejší starosta obce, s tvrzením, že z důvodu značných neshod mezi zastupiteli se mu nepodařilo řádně svolat zastupitelstvo. Ministerstvo po provedeném dokazování dospělo k závěru, že zákonný důvod k rozpuštění zastupitelstva obce neexistuje, neboť zastupitelstvo se sešlo tak, aby bylo schopno se usnášet.

Na Ústavní soud se nyní obrátil stěžovatel L. K. jednak jménem svým a jednak, coby člen zastupitelstva, jménem obce Tavíkovice s návrhem na zrušení předmětného usnesení, neboť jej nepovažuje za souladné s ústavním pořádkem.
Zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), soudci zpravodaji ukládá zkoumat každý podaný návrh nejprve z hlediska jeho formálních náležitostí a z hlediska přípustnosti. V posuzovaném případě soudce zpravodaj dospěl, pokud jde o přípustnost návrhu, k závěru negativnímu.

V textu ústavní stížnosti je uvedeno, že "...stěžovatel sice proti rozhodnutí podal rovněž rozklad a správní žalobu, nicméně není jasné, zda právní řád použití těchto institutů vůbec připouští".

Jedním ze základních pojmových znaků ústavní stížnosti, jakožto prostředku ochrany ústavně zaručených základních práv a svobod, je její subsidiarita. To znamená, že ústavní stížnost lze zpravidla podat pouze tehdy, když stěžovatel ještě před jejím podáním vyčerpal všechny procesní prostředky, které mu zákon k ochraně jeho práva poskytuje (§ 75 odst. 1 zákona o Ústavním soudu). V projednávané věci stěžovatelé využili možnosti podat proti rozhodnutí ministerstva napadenému touto ústavní stížností ještě rozklad a správní žalobu. Jakkoliv lze souhlasit se stěžovateli v tom, že o možnosti tyto procesní prostředky ve věci použít jsou pochybnosti, pokusili se je uplatnit a je to jejich rozhodnutí a jejich procesní strategie. Tato situace každopádně Ústavnímu soudu brání zabývat se obsahem ústavní stížnosti, a to přinejmenším do doby, než bude o rozkladu a správní žalobě stěžovatelů rozhodnuto; v tuto chvíli je nutno hodnotit ústavní stížnost jako předčasnou.

S ohledem na výše uvedené musel soudce zpravodaj návrh jako nepřípustný podle § 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 27. září 2012

Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.