II. ÚS 3166/09
II.ÚS 3166/09 ze dne 9. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o návrhu M. F. a M. G., směřující proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 31. srpna 2009, č. j. 12 Co 418/2009-29, a rozhodnutí Okresního soudu Plzeň - sever ze dne 14. března 2005, č. j. 3 Nc 1660/2005-6, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

1. Návrhem podaným k poštovní přepravě dne 7. prosince 2009 (v případě navrhovatelky M. G.), a elektronicky dne 8. prosince 2009 (v případě navrhovatele M. F.), který byl označen jako "Dovolání" k Ústavním soudu spolu se žádostí o "přidělení bezplatného právníka", navrhovatelé brojí proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím, přičemž namítají porušení práva na spravedlivý proces.

2. Z návrhu je zřejmé, že nebyl sepsán zmocněným advokátem, ani k němu nebyla přiložena plná moc a vykazoval i další formální vady, k jejichž odstranění byli navrhovatelé vyzváni výzvou ze dne 16. prosince 2009 s tím, že pokud vytýkané vady ve stanovené lhůtě neodstraní Ústavní soud jejich návrh odmítne. Ústavní soud ve výzvě rovněž zdůraznil, že právní zástupce navrhovatelům nepřiděluje a v případě problémů s jejich obstaráním se mají obrátit na Českou advokátní komoru.
3. Třicetidenní lhůta stanovená Ústavním soudem uplynula nejpozději ve středu dne 3. února 2010 (navrhovatelce byla výzva doručena dne 22. prosince 2009; navrhovatel si výzvu v úložní době nevyzvedl, proto mu byla dne 4. ledna 2010 písemnost vložena do schránky, přičemž tímto dnem se písemnost považuje za doručenou). V průběhu lhůty navrhovatelé vytýkané vady neodstranili.

4. Vzhledem k tomu, že navrhovatelé ve stanovené lhůtě vady neodstranili, byl jejich návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnut podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. února 2010

Jiří Nykodým soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.