II. ÚS 3141/09
II.ÚS 3141/09 ze dne 9. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu V. P., doručeném Ústavnímu soudu dne 4. 12. 2009, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 4. 12. 2009, stěžovatelka žádala o přezkoumání usnesení Městského soudu v Brně, č. j. 69 Nc 3271/2007-33, č. j. 56 Ro 910/2006-16, č. j. 69 Nc 3271/2007-48, č. j. 69 Nc 3271/2007-64 a č. j. 69 Nc 3271/2007-5, vydaných v souvislosti s nezákonně nařízenou exekucí.
Vzhledem k tomu, že podání nesplňovalo náležitosti podle zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatelka byla přípisem Ústavního soudu ze dne 12. 1. 2010 vyzvána k odstranění jeho vad. Zejména byla poučena, že v řízení před Ústavním soudem musí být v souladu s ustanovením § 30 a § 31 zákona o Ústavním soudu zastoupena advokátem. Současně byla upozorněna na následky spojené s marným uplynutím stanovené 15denní lhůty. Výzva Ústavního soudu byla stěžovatelce doručena dne 14. 1. 2010. Stěžovatelka na ni však žádným způsobem nereagovala.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout, neboť ve lhůtě k tomu určené nebyly odstraněny jeho vady.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. února 2010

Stanislav Balík soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.