II. ÚS 3139/09
II.ÚS 3139/09 ze dne 12. 1. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 12. ledna 2010 mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků soudcem zpravodajem Eliškou Wagnerovou ve věci ústavní stížnosti stěžovatelky V. P., bez právního zastoupení, proti exekuci vedené u Městského soudu v Brně, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 3. 12. 2009 a doručenou Ústavnímu soudu dne 4. 12. 2009 se stěžovatelka domáhala zrušení blíže nespecifikovaných rozhodnutí Městského soudu v Brně.

Vzhledem k tomu, že toto podání vykazovalo obsahové a formální vady [stěžovatelka nebyla právně zastoupena dle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), v podání rovněž absentovala ústavněprávní argumentace stran porušení ústavně garantovaných základních práv či svobod stěžovatelky, stěžovatelka neoznačila napadená rozhodnutí a nepřiložila jejich kopie], byla stěžovatelka přípisem ze dne 14. 12.2009 vyzvána k jejich odstranění, a to ve lhůtě 20 dnů ode dne doručení této výzvy Ústavního soudu s poučením, že neodstraní-li vady v této lhůtě, bude její návrh odmítnut. Zároveň byla stěžovatelka poučena o možnosti obrátit se s žádostí o určení právního zástupce na Českou advokátní komoru, neboť Ústavní soud právního zástupce neustanovuje.
Stěžovatelce byla shora citovaná výzva doručena dne 17. 12. 2009. Dne 4. 1. 2010 podala stěžovatelka k poštovní přepravě podání, které bylo Ústavnímu soudu doručeno dne 5. 1. 2010. V něm stěžovatelka Ústavnímu soudu zopakovala skutkové vylíčení děje, popsala svou životní situaci a oznámila, že jí Česká advokátní komora "odmítla poskytnout advokáta." Dotazem na Českou advokátní komoru, pobočka Brno však Ústavní soud zjistil, že stěžovatelka v minulosti nikdy nepožádala Českou advokátní komoru o určení právního zástupce (advokáta) pro řízení před Ústavním soudem a neučinila tak ani na základě výzvy Ústavního soudu, v jím soudcovsky stanovené lhůtě.

Za této situace, tedy kdy stěžovatelka ani přes výzvu Ústavního soudu neodstranila vady ústavní stížnosti, nezbylo soudci zpravodaji než návrh mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků dle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu usnesením odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 12. ledna 2010

Eliška Wagnerová soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.