II. ÚS 3110/09
II.ÚS 3110/09 ze dne 26. 1. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o návrhu stěžovatele JUDr. J. R., advokátem nezastoupeného, směřující proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 36 Co 39/2009-50 ze dne 19. 8. 2009, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

Podáním, které bylo označeno jako "dovolání proti usnesení Městského soudu v Praze, č. j. 36 Co 39/2009-50 ze dne 19. srpna 09", se stěžovatel, nezastoupen advokátem, obrátil na Ústavní soud, aniž v tomto podání konkretizoval, čeho se ve vztahu k označenému rozhodnutí domáhá. V podání uvedl, že se jedná o záležitost starou 18 let, kdy se domáhá nápravy křivd z neadekvátního zdaňování mzdy, které v konečném důsledku vedlo k tomu, že byl vyštván ze zaměstnání. O rozhodnutí označeném v podání dále uvedl, že mu nikdy nebylo doručeno, a také nikdy nebyl předvolán k jednání soudu.
Podání stěžovatele vykazovalo vady, pro které nebylo možno věc projednat. Stěžovatel při podání ústavní stížnosti nebyl (a není) zastoupen advokátem [viz § 29, § 30 odst. 1 a § 31 odst. 2 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu")]. Z podání nebylo patrno, které věci se týká, co se jím sleduje a nebyla připojena kopie rozhodnutí o posledním procesním prostředku k ochraně práv stěžovatele. Stěžovatel byl proto vyzván k odstranění uvedených vad dopisem ze dne 9. 12. 2009 a k jejich odstranění mu byla poskytnuta lhůta 30 dnů. Současně mu bylo zasláno poučení o náležitostech ústavní stížnosti vyplývajících z platné právní úpravy. Dále byl poučen, že nebudou-li vady podání ve stanovené lhůtě odstraněny, bude návrh odmítnut podle ustanovení § 43 odst.1, písm. a) zákona o Ústavním soudu.

Uvedená výzva byla stěžovateli doručena dne 22. 12. 2009. Stanovená lhůta k odstranění vad tedy uplynula dne 21. 1. 2010. V této lhůtě reagoval stěžovatel desetistránkovým podáním, které odeslal jako běžnou zásilku dne 28. 12. 2009, a soudu bylo doručeno dne 29. 12. 2009. Vytýkané vady jím však neodstranil. V podání mimo jiné vyložil své stanovisko k povinnému zastoupení advokátem v řízení o ústavní stížnosti, s nímž nesouhlasí. K tomu Ústavní soud poznamenává, že se k této otázce podrobně vyjádřil ve svém plenárním stanovisku sp. zn. Pl. ÚS-st.-1/96, ve kterém uvedl, že smysl a účel obecné povinnosti právního zastoupení lze spatřovat zejména ve zcela mimořádné závažnosti řízení před Ústavním soudem a s tím spjaté snaze povinným právním zastoupením nejenom zajistit právně kvalifikované uplatňování práv před Ústavním soudem, nýbrž i garantovat vyšší stupeň objektivity účastníků řízení při posuzování vlastního postavení. Smysl a účel institutu povinného zastoupení podle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb. lze spatřovat i v univerzálnosti řízení před Ústavním soudem z hlediska návaznosti na jiné druhy procesního řízení. Obsah písemných podání stěžovatele v této věci, které jsou plné hanlivých výrazů a urážek na adresu různých institucí, jen potvrzuje správnost výše uvedeného závěru.

Vzhledem k tomu, že stěžovatel přes výzvu soudu vady podání ve stanovené lhůtě neodstranil, ač byl poučen o následcích takové nečinnosti, rozhodl Ústavní soud podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu soudcem zpravodajem tak, že ústavní stížnost bez jednání odmítl.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 26. 1. 2010.

Jiří Nykodým soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.