II. ÚS 311/05
II.ÚS 311/05 ze dne 9. 6. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu Jiřího Nykodýma a soudců Stanislava Balíka a Dagmar Lastovecké o ústavní stížnosti J. V., zastoupené JUDr. Janem Matějíčkem, advokátem Advokátní kanceláře v Kolíně, Politických vězňů 98, proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 20. 12. 2004, sp. zn. 30 Co 481/2004 a rozsudku Okresního soudu v Kolíně ze dne 14. 5. 2004, sp. zn. 9 C 989/2000, takto:
Řízení se přerušuje.
Odůvodnění:
Stěžovatelka se, s odvoláním na porušení čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod a čl. 90 a 95 Ústavy ČR, domáhá zrušení v záhlaví uvedených rozhodnutí, kterými nebylo vyhověno její žalobě na určení vlastnického práva k nemovitostem v Kolíně (dům č.p. 103, se st. p. č. 82, vedlejšími stavbami, venkovními úpravami a se součástmi a příslušenstvím).

V ústavní stížnosti uvedla, že současně podala dovolání podle § 237 odst. 1 písm. c) o.s.ř., o němž dosud nebylo rozhodnuto.

Jedním ze základních znaků ústavní stížnosti, jakožto prostředku ochrany ústavně zaručených základních práv nebo svobod, je její subsidiarita. Z hlediska funkce ústavního soudnictví je pak nežádoucí, aby stejné rozhodnutí souběžně a na sobě nezávisle přezkoumával příslušný orgán veřejné moci a zároveň i Ústavní soud.

Vzhledem k nastolené procesní situaci proto bylo řízení před Ústavním soudem podle § 63 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů a podle § 109 odst. 2 písm. c) o.s.ř., přerušeno.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. června 2005

Jiří Nykodým předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.