II. ÚS 3076/12
II.ÚS 3076/12 ze dne 23. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o ústavní stížnosti I. V., proti trestnímu příkazu Městského soudu v Brně sp. zn. 89 T 169/2009 ze dne 29. května 2009, za účasti Městského soudu v Brně, jako účastníka řízení, a Městského státního zastupitelství v Brně, jako vedlejšího účastníka řízení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Ústavní stížností podanou k poštovní přepravě dne 10. srpna 2012 se stěžovatel domáhá zrušení v záhlaví označeného rozhodnutí.
2. Dotazem na Městský soud v Brně Ústavní soud zjistil, že byl skutečně vydán ve věci stěžovatele předmětný trestní příkaz, který nabyl právní moci dne 16. července 2009, protože jej nikdo nenapadl.

3. Podle § 72 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), lze ústavní stížnost podat ve lhůtě šedesáti dnů od doručení rozhodnutí o posledním procesním prostředku, který zákon stěžovateli k ochraně jeho práva poskytuje. V posuzovaném případě je zřejmé jednak to, že stěžovatel před podáním ústavní stížnosti nevyužil žádného zákonného procesního prostředku k ochraně svého práva (počínaje odporem podle § 314g odst. 1 trestního řádu), a současně i to, že již dávno marně uplynula lhůta k podání ústavní stížnosti proti samotnému trestnímu příkazu.

4. Proto Ústavní soud ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítl jako nepřípustnou a současně opožděně podanou, podle § 43 odst. 1 písm. b) a e) zákona. Ústavní soud přitom ani nevyzýval stěžovatele k odstranění vad ústavní stížnosti (absence zastoupení, absence ústavněprávní argumentace, absence kopie napadeného rozhodnutí, nedostatečné množství stejnopisů podání), protože jejich odstranění by na výsledku nemohlo nic změnit.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 23. srpna 2012

Jiří Nykodým, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.