II. ÚS 3068/09
II.ÚS 3068/09 ze dne 21. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 21. prosince 2009 soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským, mimo ústní jednání, ve věci návrhu stěžovatele P. Č., proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. září 2009 sp. zn. 8 UL 2/2009, spolu s návrhem na zrušení části ustanovení § 174a odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., věty první, slova "se svým vyjádřením", takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Stěžovatel se podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 30. listopadu 2009 domáhal zrušení usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 14. září 2009 (8 UL 2/2009-74), kterým byl odmítnut návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu pod sp. zn. 21 Nc 5792/2008 v řízení vedeném u Okresního soudu v Českých Budějovicích. Stěžovatel se dovolával svého ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces s odůvodněním, že v řízení nebyla dodržena procesní pravidla a kladeny nezákonné podmínky, a proto navrhl napadená rozhodnutí zrušit.

Stěžovatel spolu s návrhem na zrušení napadeného rozhodnutí navrhl, aby v ustanovení § 174a odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., věty první, byla zrušena slova "se svým vyjádřením", která považuje za protiústavní. Svůj návrh odůvodnil tím, že tato slova umožňují libovůli až svévoli soudní moci, když má být vyjádření soudce rovné samotnému návrhu. Domnívá se, že pokračovala-li by tímto směrem právotvorba, neměli by právo na opravné a jiné prostředky před soudy účastníci, ale toliko soudy a soudci.

K podání stěžovatele bylo připojeno sdělení JUDr. J. Š., advokáta, který byl rozhodnutím České advokátní komory ze dne 3. listopadu 2009 č. j. 2474/09 dle § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ustanoven k poskytnutí právní služby. Z důvodu neposkytnutí součinnosti, kdy stěžovatel odmítl se s advokátem setkat a trval na podání ústavní stížnosti ve formě v jaké ji vyhotovil, byl advokátem podán návrh na zproštění uvedeného ustanovení.
Dle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Podání také zjevně nebylo sepsáno advokátem a nebyla k němu přiložena plná moc zvolenému advokátovi. Protože šlo o podání nesplňující formální podmínky ústavní stížnosti předepsané zákonem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), nemůže Ústavní soud podání stěžovatele meritorně projednat.

Ve věci stěžovatele byl učiněn dotaz na Českou advokátní komoru na platnost určení advokáta pro zastupování stěžovatele v řízení před Ústavním soudem. Česká advokátní komora dne 14. prosince 2009 č. j. 2737/09 sdělila, že na základě žádosti určeného advokáta JUDr. J. Š., bylo dne 30. listopadu 2009 zrušeno zastupování stěžovatele. Důvodem k rozhodnutí o zrušení určení advokáta bylo neposkytnutí součinnosti nutné k poskytnutí právní služby a narušení nezbytné důvěry mezi stěžovatelem a advokátem.

Stěžovateli formální vady jeho podání nebyly vytknuty, neboť z předchozích řízení před Ústavním soudem jsou mu známy podmínky řízení o ústavní stížnosti dle zákona o Ústavním soudu, kde byl jeho účastníkem nesčetněkrát. Ústavní soud také vzal v úvahu, že stěžovatel svým chováním zapříčinil, že zastupování určeným advokátem Českou advokátní komorou bylo zrušeno.

Ústavnímu soudu nezbylo, než ve věci rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. e) zákona o Ústavním soudu]. S ohledem na odmítnutí ústavní stížnosti nebylo třeba zabývat se návrhem na zrušení části ustanovení § 174a odst. 3 zákona č. 6/2002 Sb., věty první, aby byla zrušena slova "se svým vyjádřením", neboť tento návrh má pouze akcesorickou povahu, a proto sdílí osud odmítnuté ústavní stížnosti (k tomu srov. např. usnesení ve věci III. ÚS 101/95 in Ústavní soud: Sbírka nálezů a usnesení - svazek 4., vydání 1., usn. č. 22, Praha 1996).

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 21. prosince 2009

Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.