II. ÚS 3067/12
II.ÚS 3067/12 ze dne 9. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Stanislavem Balíkem v právní věci stěžovatele M. K., o ústavní stížnosti ze dne 9. srpna 2012, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Ústavní stížností, doručenou Ústavnímu soudu dne 13. srpna 2012, stěžovatel napadá postup Okresního soudu v Benešově v řízení vedeném pod sp. zn. 1 T 58/2012, v rámci něhož byl vydán rozsudek, kterým byl stěžovatel odsouzen k trestu odnětí svobody v trvání 3 let a 6 měsíců, a postup Krajského soudu v Praze v řízení vedeném pod sp. zn. 10 To 264/2012.
Vzhledem k tomu, že ústavní stížnost nesplňovala formální náležitosti návrhu ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), stěžovatel byl přípisem ze dne 20. srpna 2012 vyzván k odstranění jejích vad. Mimo jiné byl poučen o povinnosti být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem, přičemž byl informován o tom, že zákon o Ústavním soudu neumožňuje ustanovení advokáta z úřední moci, ale že má právo dle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, požádat o přidělení advokáta Českou advokátní komoru v Brně. Současně byl upozorněn na následky neodstranění vytčených vad ve stanovené 30ti denní lhůtě. Stěžovatel na výzvu reagoval dalším přípisem, v němž znovu upozornil na vady trestního řízení a požádal Ústavní soud o přidělení advokáta.

Ústavní soud, aniž by považoval za nutné stěžovatele opětovně vyzývat a poučovat o povinném zastoupení advokátem a o způsobu jeho opatření, konstatuje, že ve stanovené lhůtě nebyly vytčené vady podání odstraněny. Ústavní stížnost tak nemůže být projednána věcně.

Z uvedených důvodů Ústavnímu soudu nezbylo, než ústavní stížnost mimo ústní jednání a bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. října 2012

Stanislav Balík, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.