II. ÚS 3052/13
II.ÚS 3052/13 ze dne 24. 1. 2014


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudkyní zpravodajkou Miladou Tomkovou o ústavní stížnosti Anny Klimentové, proti průtahům v řízení vedeném u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 54 Exe 808/2010, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

Dne 3. 10. 2013 bylo Ústavnímu soudu doručeno podání stěžovatelky označené jako ústavní stížnost proti průtahům v řízení vedeném u Okresního soudu v Novém Jičíně pod sp. zn. 54 Exe 808/2010.
Dříve než se Ústavní soud mohl zabývat věcnou stránkou ústavní stížnosti, byl povinen zkoumat, zda návrh splňoval veškeré formální a obsahové náležitosti vyžadované zákonem o Ústavním soudu, přičemž shledal, že tomu tak nebylo, neboť stěžovatelka mimo jiné nerespektovala ustanovení § 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu, jež ukládá fyzickým a právnickým osobám povinnost být v řízení před Ústavním soudem zastoupen advokátem. Na existenci této vady byla stěžovatelka upozorněna přípisem ze dne 15. 10. 2013 (doručeným dne 22. 10. 2013), v němž jí bylo také sděleno, že se v případě problémů s obstaráním advokáta může obrátit na Českou advokátní komoru. V přípise byla stěžovatelce sdělena také poštovní i elektronická adresa České advokátní komory. Stěžovatelce byla stanovena lhůta 50 dní k odstranění vad, přičemž byla poučena, že v případě jejich neodstranění bude Ústavní soud postupovat podle § 43 odst. 1 písm. a) a ústavní stížnost odmítne.

Stěžovatelka na výše uvedenou výzvu nereagovala, a to ani v podáních zaslaných Ústavnímu soudu dne 20. 12. 2013 (opět bez právního zastoupení). V těchto podáních stěžovatelka pouze podrobněji popisuje další okolnosti jejího případu.

Ústavnímu soudu je z jeho činnosti známo, že Česká advokátní komora vyřizuje žádosti o určení advokáta maximálně do dvou až tří týdnů. Proto se Ústavní soud dne 23. 1. 2013, tedy více než měsíc po uplynutí lhůty stěžovatelce stanovené k odstranění vad, dotázal České advokátní komory, zda stěžovatelka postupovala podle pokynů Ústavního soudu a podala návrh na zahájení řízení o určení advokáta dle § 18 zákona o advokacii. Česká advokátní komora Ústavnímu soudu sdělila, že ke dni 23. 1. 2013 žádný návrh stěžovatelky neeviduje.

Stěžovatelka tedy byla na povinnost právního zastoupení v řízení před Ústavním soudem výslovně upozorněna, bylo jí vysvětleno, jakým způsobem si může advokáta bezplatně obstarat a zároveň jí byla k odstranění vad poskytnuta dostatečně dlouhá lhůta, stěžovatelka však o bezplatnou právní pomoc Českou advokátní komoru ve stanovené lhůtě (a ani po jejím uplynutí) vůbec nepožádala. Ze stěžovatelčiných podání zároveň nevyplývá, že by jí její zdravotní stav či jiné okolnosti jakkoli znemožňovaly se na Českou advokátní komoru obrátit.

Ústavnímu soudu proto nezbylo, než ústavní stížnost mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků podle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 24. ledna 2014

Milada Tomková, v. r. soudkyně zpravodajkaText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.