II. ÚS 304/05
II.ÚS 304/05 ze dne 21. 10. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v právní věci navrhovatele: R. B., o návrhu proti rozhodnutí Ministerstva vnitra ČR ze dne 9. 10. 2003, čj. OAM-5247/VL-10-ZA-03-2002, rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 26. 10. 2004, čj. 36 Az 863/2003-52, a usnesení Nejvyššího správního soudu ČR ze dne 25. 3. 2005, sp. zn. 8 Azs 28/2005, t a k t o :

Návrh se o d m í t á .

O d ů v o d n ě n í :

Ústavní stížností ze dne 18. 05. 2005, doručenou Ústavnímu soudu dne 25. 5. 2005, která podle jejího záhlaví měla směřovat proti shora uvedeným rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR, Krajského soudu v Brně a Nejvyššího správního soudu ČR, stěžovatel navrhl, aby Ústavní soud rozhodl, že těmito rozhodnutími byla porušena jeho ústavně zaručená práva, garantovaná čl. 36 odst. 1 a 37 odst. 4 Listiny základních práv a svobod. Žádal též, aby Ústavní soud odložil jejich vykonatelnost.

Toto podání nesplňovalo náležitosti zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"). Podle jeho úvodu sice měl být stěžovatel zastoupen advokátem Mgr. Josefem Blažkem, sídlícím v Bruntále, Žižkovo nám. 2, tato skutečnost však nebyla doložena řádnou plnou mocí vystavenou v souladu s ustanoveními § 30 a § 31 cit. zák. Petit ústavní stížnosti též nebyl shledán úplným, neboť z něj nebylo zřejmé, čeho se stěžovatel domáhá (zejm. podle § 82 odst. 3 téhož zákona). K ústavní stížnosti dále nebyla přiložena kopie rozhodnutí o posledním prostředku k ochraně práva, jak ukládá ustanovení § 72 odst. 6 zákona o Ústavním soudu. Na uvedené vady byl stěžovatel výzvou Ústavního soudu ze dne 9. 6. 2005 upozorněn, byla mu poskytnuta 15denní lhůta k jejich odstranění a byl uvědomen, že pokud vady nebudou ve stanovené lhůtě odstraněny, bude jeho návrh odmítnut. Tuto výzvu zaslal Ústavní soud jednak stěžovateli samému, jednak i jeho domnělému právnímu zástupci, jemuž byla doručena dne 13. 6. 2005. Stěžovatel výzvu doručovanou na adresu uvedenou v ústavní stížnosti opakovaně v odběrní lhůtě nevyzvedl, Ústavní soud proto ověřil, zda jde o adresu, vedenou podle zvláštního právního předpisu jako místo pobytu fyzické osoby (§46 zák. č. 99/1963 sb., občanský soudní řád, v platném znění, použitelný podle § 63 zákona o Ústavním soudu). Podle sdělení Policie ČR, Ředitelství služby cizinecké a pohraniční policie, evidenčního odboru, má stěžovatel vydané vízum za účelem strpění do 26. 12. 2005 a poslední adresa pobytu je adresou, na niž Ústavní soud stěžovateli doručoval. Ústavní soud tak má za to, že bylo doručováno na adresu místa, vedeného jako místo pobytu fyzické osoby. K uložení písemnosti došlo dne 18. 8. 2005. Desátým dnem od data uložení tak nastalo její doručení. Ve stanovené lhůtě 15 dní od data doručení stěžovatel, ani jeho údajný právní zástupce na výzvu Ústavního soudu nereagoval a žádnou z vytčených vad neodstranil.

Za této situace nezbylo Ústavnímu soudu, než návrh, dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zák. č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, odmítnout, neboť navrhovatel neodstranil vady návrhu ve lhůtě k tomu určené.

P o u č e n í : Proti usnesení Ústavního soudu není přípustné odvolání.

V Brně dne 21. října 2005

S t a n i s l a v B a l í k, v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.