II. ÚS 3026/12
II.ÚS 3026/12 ze dne 29. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti stěžovatelky GRATO spol. s r. o., se sídlem Palackého 796/57a, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 41033281, zastoupené Mgr. Ivanou Sládkovou, advokátkou se sídlem Janáčkovo nábřeží 39/51, 150 00 Praha 5, směřující proti části výroku rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 24. května 2012 sp. zn. 128 EC 238/2010, týkajícího se náhrady nákladů řízení, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Stěžovatelka svou ústavní stížností napadá, s tvrzením porušení práv zaručovaných čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, jakož i čl. 90 Ústavy České republiky, v záhlaví označené rozhodnutí obecného soudu v části výroku, který se týká nákladů řízení, a to z důvodů v zásadě již uváděných v jejích předcházejících ústavních stížnostech, a podle stěžovatelky svědčících pro přiznání práva na náhradu nákladů řízení v plné jí uplatňované výši.

2. Napadeným rozhodnutím bylo Okresním soudem v Ostravě v řízení o žalobě stěžovatelky pro zaplacení částky 1 008 Kč s příslušenstvím, představující nezaplacené jízdné a přirážku k němu, kterážto pohledávka byla stěžovatelce postoupena, rozhodnuto tak, že žalovaný je povinen žalovanou částku s příslušenstvím stěžovatelce zaplatit. Dále byla žalovanému stanovena podle § 142 odst. 1 o. s. ř. povinnost nahradit stěžovatelce na nákladech řízení částku 300 Kč, představující uhrazený soudní poplatek. Hlavním důvodem, proč soud nepřiznal stěžovatelce další jí požadované náklady (zejména odměnu advokáta), byla neúčelnost jejich vynaložení, neboť vůči žalovanému bylo vedeno u soudu jiné řízení ze stejného titulu a žádná skutečnost stěžovatelce nebtránila zažalovat obě pohledávky současně.
3. V posuzovaném případě, stejně jako v předcházejících stěžovatelčiných věcech, Ústavní soud důvod pro svůj zásah nezjistil z týchž důvodů, které již uvedl ve svých předchozích rozhodnutích např. sp. zn. I. ÚS 1175/12, IV. ÚS 1093/12, III. ÚS 1460/12, jakož i v nálezech sp. zn. I. ÚS 3923/11 a I. ÚS 988/12, na jejichž odůvodnění pro stručnost stěžovatelku odkazuje, neboť se týkají shodné problematiky posouzení účelnosti nákladů řízení.

4. S ohledem na výše uvedené byla ústavní stížnost podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, odmítnuta.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. srpna 2012

Stanislav Balík v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.