II. ÚS 2998/09
II.ÚS 2998/09 ze dne 9. 2. 2010


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl soudcem zpravodajem Jiřím Nykodýmem o návrhu J. V., takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění:

1. Návrhem podaným elektronicky dne 22. a 23. listopadu 2009 stěžovatel znovu žádá o soudní řízení na základě Listiny . Z návrhu, který se týká eskortování policejním orgánem k vyšetření do Psychiatrické léčebny Opava v trestní věci stěžovatele, je patrno, že nebyl sepsán zmocněným advokátem, ani k němu nebyla přiložena plná moc zmocněnému advokátovi a není z něj ani patrno, jaké ústavně zaručené základní právo nebo svoboda stěžovatele měly být porušeny a čím, jakož i čeho se stěžovatel přesně domáhá.

2. Proto byl stěžovatel vyzván k odstranění uvedených vad ve třicetidenní lhůtě a byl poučen, že nebudou-li vady odstraněny, návrh bude odmítnut. V této lhůtě stěžovatel zaslal přípis datovaný dnem 4. ledna 2010, v němž rekapituloval svých minulých dvanáct ústavních stížností a prezentoval svůj názor, že ohledně nich byla vydána nicotná usnesení povyšující se nad zákon. Poté zaslal další přípis datovaný dnem 11. ledna 2010, v němž žádá o radu předsedu Ústavního soudu, jak se v tuzemsku domoci, aby se mohl bránit a vypovídat před nezávislým demokratickým a spravedlivým soudem podle čl. 36 a čl. 38 Listiny základních práv a svobod, a to ohledně usnesení Nejvyššího soudu sp. zn. 28 Co 2630/2009. Ani jedním z těchto podání tedy nebyly odstraněny vady návrhu, a proto lhůta k jejich odstranění marně uplynula dne 27. ledna 2010.
3. Návrh byl tedy mimo ústní jednání bez přítomnosti účastníků odmítnut pro neodstranění vad ve stanovené lhůtě, podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 9. února 2010

Jiří Nykodým soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.