II. ÚS 2956/09
II.ÚS 2956/09 ze dne 21. 12. 2009


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl dne 21. prosince 2009 soudcem zpravodajem Pavlem Rychetským, mimo ústní jednání, ve věci návrhu stěžovatele P. M., proti jinému zásahu orgánů veřejné moci spočívající v postupu Ministerstva spravedlnosti ČR, které bezdůvodně odkládá podněty k podání stížnosti ve věci porušení zákona, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění

Stěžovatel se podáním doručeným Ústavnímu soudu dne 16. listopadu 2009 domáhal prošetření oprávněnosti výše označeného postupu Ministerstva spravedlnosti ČR, které bezdůvodně odkládá stížnosti ve věci porušení zákona, kdy byl nespravedlivě odsouzen rozsudkem Krajského soudu v Praze ze dne 20. září 2006 sp. zn. 1 T 42/2006 potvrzeným rozsudkem Vrchního soudu v Praze ze dne 3. 12. 2008 sp. zn. 9 To 121/2008 pro trestný čin krádeže dle § 247 odst. 1 písm. b), odst. 4 tr. zák.

Stěžovatel se dovolával svého ústavně zaručeného práva na spravedlivý proces s odůvodněním, že v řízení nebyla dodržena procesní pravidla a domnívá se, že došlo ke spáchání trestného činu zneužití pravomoci veřejného činitele. Stěžovatel požadoval vyrozumění, jak se má domoci svých práv a zda může proti bezdůvodnému odkládání podnětů a stížností pro porušení zákona podat ústavní stížnost zaměřenou proti zásahu orgánů veřejné moci do ústavně zaručených práv.
Dle § 30 odst. 1 zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o Ústavním soudu"), fyzické a právnické osoby jako účastníci nebo jako vedlejší účastníci řízení před Ústavním soudem musí být zastoupeny advokátem v rozsahu stanoveném zvláštními předpisy.

Podání také zjevně nebylo sepsáno advokátem a nebyla k němu přiložena plná moc zvolenému advokátovi. Protože šlo o podání nesplňující formální podmínky ústavní stížnosti předepsané zákonem (§ 30 odst. 1 zákona o Ústavním soudu), byly stěžovateli jeho formální vady vytknuty a současně mu byla stanovena, pod následky plynoucími z ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, lhůta k odstranění vad podání v trváni 20 dnů. Výzva k odstranění vad, jak je o ní zmínka, byla stěžovateli doručena 24. listopadu 2009.

Dne 17. prosince 2009 zaslal Ústavnímu soudu sdělení Mgr. M. T., advokát, který byl rozhodnutím České advokátní komory ve smyslu § 18 odst. 2 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, určen k poskytnutí právní služby v řízení o ústavní stížnosti. V přípise uvedl, že vykonal poradu se stěžovatelem, při níž bylo zjištěno, že sám svoje podání nepovažuje za ústavní stížnost a jeho úmyslem bylo pouze zaslat osobní dopis předsedovi Ústavního soudu. Vzhledem k tomu, že při tomto úkonu není nutné zastoupení advokátem, a vzhledem k dalším zjištěným skutečnostem, nejsou jednoznačně splněny podmínky pro určení advokáta k poskytnutí právní služby. Proto advokát písemně oznámil, že právní službu ve smyslu § 18 odst. 2 zákona o advokacii neposkytne a současně požádal Českou advokátní komoru o zrušení určení.

Stěžovatel vytknuté vady ve stanovené lhůtě neodstranil, proto Ústavnímu soudu nezbylo, než ve věci rozhodnout odmítavým výrokem [§ 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu]. Na okraj se poznamenává, že s možností podat ministru spravedlnosti podnět k podání stížnosti pro porušení zákona, není spojeno žádné ústavně garantované právo nebo svoboda, o které by bylo možno opřít případnou ústavní stížnost směřující proti nevyhovění takovému podnětu.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné (§ 43 odst. 3 zákona o Ústavním soudu).

V Brně dne 21. prosince 2009

Pavel Rychetský v. r. soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.