II. ÚS 2948/12
II.ÚS 2948/12 ze dne 5. 10. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu na zahájení řízení o ústavní stížnosti P. B., proti rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně ze dne 20. 6. 2012 ve věci sp. zn. 16 EC 38/2012, takto:
Návrh se odmítá.
Odůvodnění
Stěžovatel svým návrhem, jenž byl Ústavnímu soudu doručen dne 2. 8. 2012, brojí proti shora označenému rozsudku Okresního soudu v Novém Jičíně, jímž měla být porušena stěžovatelova základní práva garantovaná ustanoveními čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny, ustanoveními čl. 6 odst. 1 a čl. 14 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen Úmluva ) a ustanovením čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Úmluvě.

Jelikož návrh nesplňoval formální náležitosti vyžadované zákonem č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o Ústavním soudu ), v prvé řadě požadavek na právní zastoupení advokátem, byl stěžovatel přípisem ze dne 20. 8. 2012 vyzván k odstranění vad podání. Rovněž byl upozorněn na následky spojené s marným uplynutím lhůty určené pro odstranění vytknutých vad. K odstranění vad podání byla stěžovateli stanovena lhůta 30 dnů, jež začala běžet dne 29. 8. 2012. Stěžovatel však ve stanovené lhůtě (ani později) vady podání neodstranil.

Protože tedy nebyly ve stanovené lhůtě vady projednávaného návrhu odstraněny, Ústavnímu soudu nezbylo než návrh dle ustanovení § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 5. října 2012

Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.