II. ÚS 2938/12
II.ÚS 2938/12 ze dne 29. 8. 2012


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Stanislava Balíka a soudců Dagmar Lastovecké a Jiřího Nykodýma o ústavní stížnosti stěžovatelky GRATO spol. s r. o., se sídlem Palackého 796/57a, 353 01 Mariánské Lázně, IČ 41033281, zastoupené Mgr. Ivanou Sládkovou, advokátkou se sídlem Janáčkovo nábřeží 39/51, 150 00 Praha 5, směřující proti výroku II rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 2. května 2012 č. j. 126 EC 684/2010-30, takto:
Ústavní stížnost se odmítá.
Odůvodnění:

1. Stěžovatelka svou ústavní stížností napadá, s tvrzením porušení práv zaručovaných čl. 36 odst. 1 a čl. 37 odst. 2 Listiny základních práv a svobod, jakož i čl. 90 Ústavy České republiky, v záhlaví označené rozhodnutí obecného soudu ve výroku, který se týká náhrady nákladů řízení, a to z důvodů v zásadě již uváděných v jejích předcházejících ústavních stížnostech, a podle stěžovatelky svědčících pro přiznání práva na náhradu nákladů řízení v plné jí uplatňované výši.

2. Napadeným rozhodnutím bylo Okresním soudem v Ostravě v řízení o žalobě stěžovatelky pro zaplacení částky 1 008 Kč s příslušenstvím, představující nezaplacené jízdné a přirážku k němu, kterážto pohledávka byla stěžovatelce postoupena, rozhodnuto tak, že žalovaný je povinen žalovanou částku s příslušenstvím stěžovatelce zaplatit. Dále byla žalovanému podle § 142 odst. 1 o. s. ř. a s odkazem na nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 3923/11 stanovena povinnost nahradit stěžovatelce na nákladech řízení částku ve výši 2 229,60 Kč, představující zaplacený soudní poplatek, dva úkony právní služby a odměnu advokáta ve výši jednonásobku vymáhané jistiny.
3. Ústavní soud podotýká, že k problematice náhrady nákladů stěžovatelky se v poslední době vyjádřil v nálezu ze dne 25. července 2012 sp. zn. I. ÚS 988/12. Od závěrů obsažených v tomto nálezu, jakož i od závěrů vyplývajících ze shora citovaného nálezu sp. zn. I. ÚS 3923/11 nemá Ústavní soud žádnou potřebu odchylovat se ani v této věci. S ohledem na výše uvedené Ústavní soud ústavní stížnost odmítl podle § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 29. srpna 2012

Stanislav Balík v. r. předseda senátuText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.