II. ÚS 293/05
II.ÚS 293/05 ze dne 21. 7. 2005


Česká republika
USNESENÍ
Ústavního soudu


Ústavní soud rozhodl o návrhu A. O., proti "usnesení č.j. 1 Nt 25/2005-8", takto:

Návrh se odmítá.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 17. 5. 2005, doručeným Ústavnímu soudu dne 19. 5. 2005, se navrhovatel obrátil na Ústavní soud s tvrzením, že je obviňován z trestného činu, kterého se nedopustil, v čemž spatřuje porušení zákona.

Podání nemělo náležitosti ústavní stížnosti ve smyslu zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a nesplňovalo tedy podmínky k zahájení řízení před Ústavním soudem. Přípisem ze dne 26. 5. 2005 byl navrhovatel Ústavním soudem vyzván k odstranění vad podání ve 30ti denní lhůtě s tím, že pokud svoje podání neuvede do souladu se zákonnými požadavky, bude jeho návrh odmítnut. Přípis Ústavního soudu byl navrhovateli doručen dne 1. 6. 2005, avšak vady návrhu nebyly do dnešního dne odstraněny.

Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem Ústavnímu soudu nezbylo, než podle § 43 odst. 1 písm. a) zákona o Ústavním soudu, návrh odmítnout.

Poučení: Proti usnesení Ústavního soudu není odvolání přípustné.

V Brně dne 21. července 2005

Dagmar Lastovecká soudce zpravodajText tohoto rozhodnutí byl čerpán společností Sokordia, s.r.o. z databáze NALUS z internetové adresy http://nalus.usoud.cz a to bezplatně. Jedná se o neautentické znění rozhodnutí Ústavního soudu.